Refordeler ubenyttede tredjelandskvoter

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter på torsk og hyse nord for 62°N avsatt i Norges økonomiske sone til norske totalkvoter.

Norsk totalkvote på torsk øker med cirka 5 prosent til 336 467 tonn, mens norsk totalkvote på hyse øker med cirka 3 prosent til 90 701 tonn. Kvoteøkningene fordeles på reguleringsgruppene i henhold til gjeldende fordelingsnøkler. Les mer i forskrift.

Tredjelandskvoter torsk

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon avsatte 41 004 tonn torsk til tredjelands fiske i Norges økonomiske sone for 2022. Etter at Norge har inngått bilaterale kvoteavtaler med tredjeland er fordelingen av torskekvoten slik for inneværende år:

Nasjon

Kvote (tonn)

EU

10 259

Storbritannia

500

Island

6 438

Færøyene

4 945

Grønland

4 000

Totalt

26 142

Det tilbakeføres nå 14 862 tonn torsk til norsk totalkvote.

Fordeling av økt norsk totalkvote på torsk

Fordelingen av torskekvoten på fartøygrupper og avsetninger er nå slik:

FARTØYGRUPPER OG AVSETNINGER

NYE FORSKRIFTSKVOTER 2022

Trål totalt

101 129

Torsketrål

100 379

Seitrål

750

Konvensjonelle totalt

221 589

Lukket gruppe1:

173 468

Gruppekvote under 11 meter hj.lengde

41 926

Gruppekvote 11 - 14,9 meter hj.lengde

46 636

Gruppekvote 15 - 20,9 meter hj.lengde

42 297

Gruppekvote 21 - 27,9 meter hj.lengde

30 309

Ferskfiskordning lukket gruppe

12 300

Konvensjonelle havfiskefartøy

27 529

Åpen gruppe:

20 592

Gruppekvote

19 092

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 500

Kvotebonus levendelagring

2 500

Forskning og undervisning

971

Kystfiskeordning

3 028

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

Rekrutteringsordning åpen gruppe

150

Innblanding av torsk i loddefisket

100

Totalt

336 467

1 Inklusive 6 689 tonn avsatt til rekrutteringsordningen i lukket gruppe

Kvoter på fartøynivå i fisket etter torsk

Oppdaterte torskekvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift. Fartøy i lukkede fiskerier (torsketrål, seitrål, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe) har fått en kvoteøkning på cirka 5 prosent. Fartøy som fisker i åpen gruppe og innenfor kystfiskeordningen har fått økte kvoter på gruppenivå med 5 prosent som følge av at kvotene på fartøynivå er overregulert i gjeldende regulering. Myndighetene vil i samråd med fiskerinæringen øke kvotene på fartøynivå dersom fisketakten skulle tilsi at de er behov for det.

Fiskeridirektoratet minner om at arbeidet med kvoteoverføringene fra 2021 til 2022 på fartøy-, gruppe- og totalkvotenivå ennå ikke er avsluttet. Vi viser til nyhetssaken fra uke 2 i 2022:

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2022/kvoteoverforing-av-torsk-fra-2021-til-2022

For å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteoverføringene, er fartøy i lukkede fiskerier tildelt cirka 85 prosent av forventet torskekvote på fartøynivå.

Tredjelandskvoter hyse

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon avsatte 4 871 tonn hyse til tredjelands fiske i Norges økonomiske sone for 2022. Etter at Norge har inngått bilaterale kvoteavtaler med tredjeland er fordelingen av hysekvoten slik for inneværende år:

Nasjon

Kvote (tonn)

EU

450

Færøyene

1 100

Grønland

750

Totalt

2 300

Det tilbakeføres nå 2 571 tonn hyse til norsk totalkvote.

Fordeling av økt norsk totalkvote på hyse

Fordelingen av hysekvoten på fartøygrupper og avsetninger er nå slik:

FARTØYGRUPPER OG AVSETNINGER

NYE FORSKRIFTSKVOTER 2022

Trål totalt

33 472

Torsketrål

32 722

Seitrål

750

Konvensjonelle totalt

56 489

Lukket gruppe1:

42 290

Gruppekvote under 11 meter hj.lengde

11 327

Gruppekvote 11 - 14,9 meter hj.lengde

12 171

Gruppekvote 15 - 20,9 meter hj.lengde

11 356

Gruppekvote 21 - 27,9 meter hj.lengde

7 436

Konvensjonelle havfiskefartøy

9 830

Åpen gruppe

4 369

Forskning og undervisning

390

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

Rekrutteringsordning åpen gruppe

50

Totalt

90 701

1 Inklusive 1 877 tonn avsatt til rekrutteringsordningen i lukket gruppe

Kvoter på fartøynivå i fisket etter hyse

Oppdaterte hysekvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift. Fartøy i lukkede fiskerier har fått en kvoteøkning på cirka 3 prosent. Fartøy som fisker i åpen gruppe har bare fått økte kvoter på gruppenivå med cirka 3 prosent som følge av at fartøyene er regulert med fritt fiske i gjeldende regulering.

Fiskeridirektoratet minner om at arbeidet med kvoteoverføringene fra 2021 til 2022 på gruppe- og totalkvotenivå ennå ikke er avsluttet. For å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteoverføringene, er fartøy i havfiskeflåten tildelt cirka 90 prosent av forventet hysekvote på fartøynivå.

Oppdatert: 17.01.2022