Presentasjoner av fremtidig strukturgevinst

En ny presentasjon av data viser mulige modeller for framtidig fordeling av strukturgevinst. Datavisningen er laget som et bidrag i faktagrunnlaget i debatten om fordeling av strukturgevinster innen kvotesystemet.

Fiskeridirektoratet publiserte tidligere i vår en rapport som presenterte mulige modeller for framtidig fordeling av strukturgevinst for fartøygruppen konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.

Fiskeridirektoratet har nå også publisert en ny rapport med mulige modeller for framtidig fordeling av strukturgevinst som tar for seg alle fartøygrupper, unntatt konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.

Begge rapportene viser fordeling av strukturgevinst etter henholdsvis hovedtillatelsens kvotefaktorer og totale kvotefaktorer, det vil si fartøyets hovedtillatelse og gjenværende strukturtillatelse. Fordeling av strukturgevinst etter fartøyets totale kvotefaktorer er ny i rapporten for fartøygruppen konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.

Rapportene er laget som et bidrag i faktagrunnlaget i debatten om fordeling av strukturgevinster.

Tall og analyse: kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Tall og analyse: kvotefaktorer for konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord

Ny Stortingsmelding

Regjeringen har varslet en melding om kvotesystemet som blant annet vil drøfte fordeling av strukturgevinst. Det er dermed pr. i dag ikke avklart hvordan en framtidig fordeling vil skje.

I rapporten for andre fartøygrupper er det ingen øvrig gruppeinndeling som største lengde eller andre inndelinger, men det er lagt til beregninger for hvordan utviklingen i fartøyets kvotefaktor blir, dersom strukturgevinst fordeles via hovedtillatelsen eller hoved- og strukturtillatelsen.

I rapporten for konvensjonelle kystfartøy som fisker etter torsk, hyse og sei nord for 62° N er det beregnet hvordan utviklingen i fartøyenes kvotefaktorer kan bli dersom fordelingen av strukturgevinst beregnes etter fartøyets største lengde, og hvordan utviklingen kan bli dersom strukturgevinsten beregnes etter hovedtillatelsens hjemmelslengde. For hver av disse er det også beregnet hvordan utviklingen i fartøyets kvotefaktor blir dersom en fordeler via hovedtillatelsen eller hoved- og strukturtillatelsen.

Ingen aktører kan imidlertid på grunnlag av denne rapporten bygge noen rettslige forventninger om hvordan den framtidige fordelingen av strukturgevinst vil skje, eller om hvordan det relevante regelverket vil bli utformet.

For å få mest mulig nytte av rapporten, vil vi oppfordre brukerne å lese Om dataene – kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper. Her ligger det inne noe bakgrunnsinformasjon, og det er også laget til en brukerveiledning som vil gi en forklaring til de ulike elementene som inngår i den nye visningen.

Oppdatert: 28.04.2022