Nye avtaler om datautveksling med EU

Fiskeridirektoratet har inngått nye avtaler med EU om datautveksling og posisjonsrapportering.

Norge og EU er enige om å endre de tekniske rammene for datautveksling og har inngått en avtale om å ta i bruk en standard som heter FLUX (The Fisheries Language for Universal Exchange) for all datautveksling mellom partene. Standarden er utviklet og etablert gjennom FN-organisasjonen UN/CEFACT. Den samme standarden skal også tas i bruk ved datautveksling til den Nord-Øst Atlantiske Fiskerikommisjonen (NEAFC).

Den første datastrømmen som overføres til den nye standarden er posisjonsdata fra fiskefartøy, som utveksles mellom Norge og EU når våre fartøy fisker i hverandres farvann. Derfor har vi også inngått en ny avtale om posisjonsrapportering (VMS). Avtalen innebærer en utvidelse av hvilke fartøy som pålegges posisjonsrapportering, ved at alle fartøy over 12 meter som fisker i hverandres farvann må ha posisjonsrapporteringsutstyr.

Avtalen innebærer også at all utveksling vil gå via EU-kommisjonen, mens dagens posisjonsdata går direkte mellom Norge og den enkelte medlemsstat i EU.

I det videre er det planlagt at FLUX på sikt vil benyttes også for utveksling av bl.a. elektroniske fangst- og aktivitetsdata (ERS) og ved lisensiering av fiskefartøy.

Avtalen om FLUX trer i kraft innen 1. november 2022, mens avtalen om VMS trer i kraft innen 1. januar 2023.

Du kan lese de nye avtalene om FLUX og VMS på våre sider for internasjonale avtaler om elektronisk rapportering.

Oppdatert: 04.07.2022