Ny veileder for føringspoolordningen

Fra 1. oktober gjelder ny veileder for den såkalte føringspoolordningen for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske.

Formålet med veilederen er å gi en oversikt over regelverket som gjelder for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar låssatt fangst, sikre likebehandling ved behandling av søknader om opptak i føringspoolen, samt lik praksis av føringspoolordningen i næringen.

Dispensasjonsordningen som omtales som «føringspoolordningen» omfatter fiske- og føringsfartøy som låssetter og fører låssatt pelagisk fangst. Føringspoolen består av brønnbåter og fiskefartøy med dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften. Dispensasjonen gjelder ved opptak fra lås.

Med bakgrunn i at mange mindre kystfartøy som låssetter ikke er i posisjon til å føre fangstene selv, er det behov for egne fartøy til føringsoperasjoner. Ordningen ble opprettet som en prøveordning i 2013 i samarbeid med Norges Sildesalgslag. Hensikten var å tilrettelegge for nødvendige rammer for låssettingsfisket, samt teste ut treffsikkerheten av ulike vilkår og løsninger før ordningen eventuelt formaliseres.

Om søknader

Fiskeridirektoratet behandler søknader om opptak i føringspoolen for fartøy som ønsker å føre låssatt fangst for andre fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske. Søknadene sendes til Norges Sildesalgslag som administrerer ordningen. Salgslaget saksforbereder søknadene før de videresendes Fiskeridirektoratet for behandling. Nærings- og Fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet.

Utgangspunktet er at det kun er fartøy i føringspoolen som skal brukes til føringsoperasjoner. Aktuelle brønnbåter og fiskefartøy som oppfyller vilkårene for å stå i poolen gis nødvendige dispensasjoner for en gitt periode. Føringsfartøyene inndeles i fire kategorier og underlegges ulike vilkår etter hvilken kategori de tilhører.

Listen over fartøy som inngår i føringspoolordningen finner du på Norges Sildesalgslags ekstranett, eller ved å ta kontakt med salgslagets salgsavdeling.

For mer informasjon om føringspoolordningen, se her: Føringspoolen for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske.

 

 

 

Oppdatert: 14.09.2022