Rekrutteringskvoter i åpen gruppe

Fra 2022 innføres det en ny ordning med tildeling av rekrutteringskvoter for fartøy i åpen gruppe. Hensikten med ordningen er å styrke muligheten for unge fiskere til å komme seg inn i lukkede fiskerier.

Hvert år vil inntil 6 fiskere tildeles en rekrutteringskvote. Tre av kvotene tildeles kvinnelige søkere og tre av kvotene tildeles mannlige søkere, forutsatt at det er mange nok kvalifiserte søkere av hvert kjønn.

Rekrutteringskvoten vil gjelde for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild, såfremt fartøyet fyller vilkårene for å delta i åpen gruppe i det aktuelle fiskeriet.

Tildelingen skjer hvert år i 5 år, til sammen skal det deles ut 30 rekrutteringskvoter.

Utvelgelsen av fiskere som får tildelt rekrutteringskvote skjer ved loddtrekning.

Fastsettelse av kvote

Kvoten skal utgjøre 80 % av fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe ved starten av reguleringsåret.

For fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 10,9 meter og største lengde under 11 meter. Det gjøres oppmerksom på at ungdomstillegg og kystfiskeordningen for torsk ikke vil komme i tillegg til rekrutteringskvoten.

For makrell skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter. Fartøykvoten til fartøy med adgang til deltakelse med not legges til grunn.

For sild i Nordsjøen og Skagerrak, og for norsk vårgytende sild, skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10,0 og 10,99 meter.

Rekrutteringskvoten kan ikke overføres til ny eier ved salg av fartøyet, og heller ikke til et annet fartøy som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få tildelt kvoten til et annet fartøy vedkommende selv er majoritetseier i.

 Vilkår for tildeling av rekrutteringskvote

  • Søker må være under 30 år det året søknaden fremsettes. For kvinnelige søkere er grensen under 40 år.
  • Søker må være registrert på blad B i fiskermanntallet.
  • Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
  • Søker må være majoritetseier av merkeregistrert fartøy (har mer enn 50 % av eierandelene i fartøyet) med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i.
  • Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av de nevnte fiskeriene.
  • Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
  • Søknad må være sendt senest 24. januar 2022.

Fartøyene følger for øvrig regelverket til fartøy i åpen gruppe.

Dokumentasjon på gjennomført sikkerhetskurs lastes opp som vedlegg til elektronisk søknadsskjema.

Oppdatert: 07.01.2022