Mange brudd på registreringsordningen for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

Region Nord har foretatt en gjennomgang av alle påmeldte fartøy i registreringsordningen for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter, for å kontrollere at vilkårene for dispensasjon er overholdt.

Resultatet av gjennomgangen av registrerte fartøy viser flere brudd på vilkårene for dispensasjon, og at ordningen blir utnyttet ved at det f.eks. landes og leveres fisk til andre mottaksanlegg enn det som er oppgitt i registreringsskjemaet. Dette har ført til at det er sendt ut forhåndsvarsel og fattet flere vedtak om tilbakekall av dispensasjon.

Krav

Registreringsordningen gjelder dispensasjon fra kravet i landingsforskriften om fortløpende veiing ved landing for fartøy under 11 meter registrert i Fiskeridirektoratets merke- og deltakerregister, og som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere. Kravet er at fartøyet må passere utsatte områder for å komme seg til nærmeste mottaksanlegg, eller har mer enn 3 timer gangtid fra fiskefeltet til mottaksanlegget. Registreringsordningen er hjemlet i landingsforskriften § 5a.

Bakgrunnen for at det ble opprettet en registreringsordning for fartøy under 11 meter, var å forenkle søknadsprosessen. De minste fartøyene gis adgang til å melde seg på ordningen i stedet for å måtte sende inn en ordinær søknad til Fiskeridirektoratet som krever saksbehandlingstid.

Fiskeridirektoratet vil fortsette med å gjennomføre kontroller for å påse at vilkårene for å melde seg på registrerings ordningen blir etterfulgt.

Fartøy som har behov for dispensasjon fra veieplikten, men som ikke oppfyller vilkårene for påmelding til registreringsordningen, kan søke om dispensasjon fra veieplikten på ordinær måte.

Oppdatert: 03.10.2022