Fortsatt høye kostnader for produsentene av laks og regnbueørret i 2021

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2021 viser likevel en liten bedring i det økonomiske resultatet fra 2020 til 2021.

Resultatet skyldes økt salgspris for laks og regnbueørret 2021. Videre viser undersøkelsen at kostnadsnivået i næringen fortsetter å øke.

Samlet ordinært resultat før skatt

Våre beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt på 16,7 milliarder kroner i 2021. Fordelt utgjorde det 15,9 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, og 0,8 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

Samlet:

Matfisk:

Settefisk:

16,7

15,9

0,8

Milliarder kroner

Milliarder kroner

Milliarder kroner

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt gikk økte med 18,4 fra 2020 til 2021. Etter flere år med redusert lønnsomhet viser tallene for 2021 en positiv utvikling.

Tabell som viser økt resultat før skatt i perioden 2001-2021
Figur 1. Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2021-verdi.​​​

Det er spesielt den økonomiske utviklingen for selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret som påvirker samlet ordinært resultat før skatt for næringen. Dette fordi settefisk utgjør en så liten del av det samlede resultat.

Økningen i samlet ordinært resultat for matfiskprodusenten av laks og regnbueørret i 2021 skyldes økte salgspriser på laks og regnbueørret.

Driftsmargin

Driftsmarginen sier oss hvor stor andel av driftsinntektene som er overskudd. Resultatene fra undersøkelsen viser en gjennomsnittlig driftsmargin pr. selskap på 18 prosent for selskapene med matfiskproduksjon og 10,4 prosent for selskapene med settefiskproduksjon i 2021.

Matfiskproduksjon

Settefiskproduksjon

18,0 %

10,4 %

Driftsmargin

Driftsmargin

Det var en liten økning i gjennomsnittlig driftsmargin fra 17,1 prosent i 2020 til 18 prosent i 2021 for selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. Hos selskapene med settefiskproduksjon viser våre beregninger en reduksjon i gjennomsnittlig driftsmargin fra 14,1 prosent i 2020 til 10,4 prosent i 2021.

Matfiskproduksjon – salgspris pr. kg solgt fisk

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks økte med 2,5 prosent fra 2020 til 2021, til kr 48,38 i 2021. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var kr 44,94 i 2021, og innebærer en økning på 5,8 prosent fra 2020.

Matfiskproduksjon – kostnader pr. kg produsert fisk

Gjennomsnittlig sum kostnad pr. kg produsert fisk (rund vekt) økte med 3,7 prosent fra kr 40,15 i 2020 til kr 41,65 i 2021.

Det var ikke en entydig utvikling i de ulike kostnadselementene fra 2020 til 2021. Noen kostnadselementer økte, mens andre gikk ned.

Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk i perioden 1985-2021
Figur 2. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk (2021-kroneverdi)

Om undersøkelsen

Tallene som presenteres er basert på 85,5 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 84,8 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. For mer detaljer viser vi til rapporten Lønnsomhetsundersøkelser for laks og regnbueørret.

Oppdatert: 17.11.2022