Kvoteoverføring av torsk fra 2021 til 2022

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i 2021 å videreføre ordningen med overføring av torskekvoter på fartøynivå fra 2021 til 2022.

Fjorårets torskesesong var utfordrende som følge av dårlig tilgjengelighet av torsk i enkelte områder. Dette rammet først og fremst den minste kystfiskeflåten. I tillegg har kronaviruspandemien bidratt til utfordringer for fiskerinæringen. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon besluttet høsten 2021 å øke overføringsadgangen til 15 % på totalkvotenivå fra 2021 til 2022, dette avtalt som et engangstilfelle som følge av høye restkvoter i fisket etter torsk.

Departementet har besluttet at kvotefleksibiliteten fra 2021 til 2022 skal benyttes som følger:

  • 15 % overføring på fartøy- og gruppenivå for konvensjonell havfiskefartøy, torsketrålere og seitrålere.
  • 15 % overføring på fartøynivå for fartøy i lukket gruppe, og restkvoter ut over 15 % på fartøynivå i lukket gruppe vil overføres på gruppenivå.
  • Alle restkvoter i åpen gruppe vil overføres på gruppenivå.
  • Hele restkvoten på kystfiskeordningen vil overføres fra 2021 til 2022.

Det er ikke nødvendig å sende inn søknad eller melde fra for å få overført gjenstående kvote. For de som faller inn under ordningen vil salgslagene automatisk overføre gjenstående kvote av torsk til 2022.

Endelige fangsttall må registreres 

For at Fiskeridirektoratet skal kunne foreta endelig avregning av kvotefleksibilitet på gruppe- og totalkvotenivå, samt ta høyde for kvantumet av torskekvote på fartøynivå som skal overføres fra 2021, må endelige fangsttall være registrert. Fiskeridirektoratet har bedt om tilbakemelding fra salgslagene så snart all fangst i alle fartøygruppene er landet og senest innen 26. januar. Fiskeridirektoratet vil deretter, så snart det lar seg gjøre, tildele endelige torskekvoter for 2022.

Det overførte kvantumet fra 2021 til 2022 på fartøynivå vil ikke fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet. For å få informasjon vedrørende overført kvantum må fiskere henvende seg til sitt salgslag.

Overføring av kvantum 

Overføringsadgangen er betinget av at det er registrert fangst av torsk på fartøyet i 2021.

Fiskeridirektoratet minner om at beregningsgrunnlaget for overføring av kvantum på fartøynivå for fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde framgår av de laveste kvoteenhetene i § 16.

Dersom det passive fartøyet i et samfiskelag har fått redusert kvoten etter § 30 bokstav f i forskrift om regulering av torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021, legges denne til grunn ved beregning av gjenstående kvote.

Fangst i 2022 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2021 frem til denne er oppfisket.

Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved utgangen av 2021, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2021. Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for leiefartøy og nybygg.

Dette innebærer at fartøy som har mottatt torskekvote i 2021 gjennom slumpfiskeordningen får denne medregnet som en del av beregningsgrunnlaget ved utregningen av hvor stort kvantum som kan overføres til 2022. For fartøy som har gitt fra seg torskekvote gjennom slumpfiskeordningen vil avgitt kvote bli trukket fra i beregningsgrunnlaget.

Fartøy som vil gi fra seg kvote gjennom slumpfiskordningen i 2022 må på vanlig måte ha fisket minst 30 % av kvoten før ordningen kan benyttes. Fangst landet på overført kvote fra 2021 skal imidlertid ikke regnes med ved vurderingen av om dette kravet er oppfylt.

Oppdatert: 14.01.2022