Intervjurunde med fiskere i Harstad og på Andenes

Fiskeridirektoratet inviterer til dialogmøter med fiskere for å drøfte aktuelle problemstillinger og etablere samarbeid knyttet til et pilotprosjekt om lokale fiskebestander.

Dialogmøte

Dersom man ikke har anledning til å stille fysisk, kan man også delta via Teams.

Onsdag 16. mars

16:00-19:00: Møte med fiskere på Scandic, Harstad

Torsdag 17. mars

08:30 – 10:00: Mulig å møte enkeltfiskere på Sortland hotell

17:00 – 19:30: Møte med fiskere på Andøya, havnekontoret

Det blir enkel servering på møtene.

Pilotprosjekt

Pilot regional ressursforvaltning er et toårig prosjekt hvor målet er å sikre at kystnære bestanders reproduksjons- og høstingspotensiale kan utnyttes optimalt.

Pilotprosjektet omhandler hvordan forvaltningen av kystnære lokale fiskebestander skal styrkes gjennom økt regional medvirkning. Prosjektet har to års varighet fra 1. oktober 2021.

Det skal i prosjektet sammenstilles datamateriale og kunnskap om utvalgte kystnære bestander og fiskerier i området Andfjorden (Nordland/Troms), som grunnlag for vurdering av behov for forvaltningstiltak.

Kysttorsk i nord er i prosjektet definert som eget tema, hvor det velges problemstillinger og geografisk område som kan ligge utenfor Andfjorden.

Det er et mål at man gjennom dette prosjektet finner gode måter å arbeide på som kan fremstå som eksempler på kunnskapsinnhenting og regional medvirkning i forvaltningen av aktuelle bestander og fiskerier i ulike områder langs kysten.

Oppdatert: 11.03.2022