Høring om kysttorsk og havdeling

Fiskeridirektoratet har lagt ut høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N.

Høringen omfatter grunnlinje- og fjordlinjereguleringer, spørsmål om hvor kystnært de større fartøyene skal kunne fiske etter torsk, samt problematikk knyttet til gytefelt for kysttorsk. Lokale reguleringer vurderes som alternative tiltak. Høringen omfatter ikke notfisket etter sei, sild og makrell.

Høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N

Følgende forslag inngår i høringen:

 1. Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene.
 2. Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 3. Det innføres forbud mot å ha om bord mer enn to lengder á 9 kveiler snurrevadtau á 220 meter ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 4. Forbudet mot å fiske torsk innenfor fjordlinjene endres til å gjelde for fartøy over 11 meter største lengde (ned fra 15 meter).
 5. Minstemålet for torsk økes til 55 cm innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 6. Tillatt innblanding av torsk under minstemål i fisket etter torsk med juksa og line økes til anslagsvis 20 % i antall i de enkelte fangster innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, og 15-20 % ved garnfiske etter sei i samme område.
 7. Hvert fartøy kan fiske etter torsk med maksimalt 80 garn innenfor fjordlinjene.
 8. Minste tillatte maskestørrelse i garn økes til 168 mm ved fisket etter torsk nord for 62°N.
 9. Ved fiske etter torsk med snurrevad skal det være kvadratmasker i fiskeposen med en maskestørrelse på minst 140 mm nord for 62°N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 10. Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskeposen ved fiske med snurrevad utvides fra 64°N sørover til 62°N.
 11. Forbudsområder i lokale reguleringer som forbyr bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i Troms og Finnmark tilpasses slik at forbudsområdene i større grad samsvarer med kysttorskens gytefelt slik disse nå er definert på bakgrunn av gytekartlegging gjennomført av Havforskningsinstituttet.

 

Det inviteres også til å komme med innspill til mindre inngripende og alternative forslag enn det som kommer frem i høringsnotatet.

En legger opp til ulike tidspunkt for iverksettelse av de ulike tiltakene. Forslag nr. 1, 2 og 3 høres med sikte på iverksettelse før hovedsesongen for neste års torskefiske tar til, altså i løpet av første halvdel av februar 2023. Fristen for å komme med innspill til disse forslagene er derfor satt til 31. januar 2023.

De øvrige forslagene høres med sikte på iverksettelse 1. januar 2024. Fristen for å komme med innspill til disse tiltakene er 9. mars 2023.

 

Oppdatert: 08.12.2022