Fra 1. juli 2022 gjelder ERS-forskriften for fartøy over 11 meter

Fra 1. juli 2022 ble virkeområdet til ERS-forskriften utvidet til å omfatte norske fiske- og fangstfartøy over 11 meter største lengde.

Dette innebærer at nevnte fartøy får krav til posisjonsrapportering (VMS) og elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS). For de mindre fartøyene mellom 10 og 10.99 meter vil kravene gjelde fra 1. januar 2023 og fra og med 1. januar 2024 for alle fartøy under 10 meter.

Krav til posisjonsrapporteringsutstyr og elektroniske rapporteringssystemer

Fartøy omfattet av ERS-forskriften skal benytte seg av posisjonsrapporteringsutstyr og elektroniske rapporteringssystemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Samtlige fartøy over 11 meter skal fra nå av ha installert posisjonsrapporteringsutstyr som er godkjent av direktoratet så snart båten er i bevegelse. Kravet om å ha installert godkjent system for elektronisk rapportering av fangst og aktivitet gjelder så snart fartøyet skal benyttes til fiske.

I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett har Stortinget vedtatt at fiskeflåten under 15 meter vil få redusert investeringskostnaden til nytt utsyr gjennom et tilskudd på 7 000 kroner per fartøy. Tilskuddsordningen vil administreres av Garantikassen for fiskere. Det ble også vedtatt at fartøy som kun fisker innenfor 12 nautiske mil (kystfiske eller fjordfiske) vil få reduserte abonnementskostnader knyttet til sending av meldinger ved at disse fartøyene slipper krav om satellittabonnement. Vedtaket innebærer ikke en endring av de tekniske kravene til godkjenning av posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringssystemer eller gjeldende regelverk for øvrig.

Trinnvis håndhevelse

Fiskeridirektoratet ønsker å legge til rette for god og effektiv implementering av de nye kravene og legger derfor opp til en trinnvis håndhevelse det første året den enkelte nye fartøygruppe omfattes av ERS-forskriften. I en slik trinnvis håndhevelse vil det være et tydelig skille mellom det å anskaffe og ta i bruk de nye systemene, og selve rapporteringen. For de som har skaffet seg godkjent utstyr og systemer, og tatt disse i bruk, vil det innledningsvis legges stor vekt på veiledning.

Ved håndhevelse vil Fiskeridirektoratet kunne ta hensyn til forsinket leveranse og/eller installering av nytt utstyr forutsatt at bestillingen, og forsinkelsen, kan bekreftes av godkjent leverandør.

Se også: Rapportering på havet

Oppdatert: 04.07.2022