Fortsatt god lønnsomhet i fiskeflåten, men større variasjon

Lønnsomheten i fiskeflåten i 2020 var samlet sett omtrent uendret fra 2019, men med større variasjon i lønnsomhet mellom pelagiske fiskerier og bunnfiskerier. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Fiskeridirektoratet har i dag publisert tall fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2020. Undersøkelsen viser en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter fra 22,0 mrd. i 2019 til 22,5 mrd. i 2020. Dette er en økning på 0,5 mrd. fra 2019 til 2020.

Utvikling i driftsmargin og driftsinntekter i fiskeflåten, 2000-2020. Figur: Fiskeridirektoratet
Figur 1 Utvikling i driftsmargin og driftsinntekter for den totale fiskeflåten. 2000-2020

De totale driftskostnadene var på 17,8 mrd. noe som ga fiskeflåten et driftsresultat på 4,7 mrd. i 2020. Dette gav igjen en driftsmargin på 20,8 prosent i 2020, mens driftsmarginen i 2019 var 21,1 prosent. Driftsmarginene i 2019 og 2020 er sammen med 2011 og 2016 de høyeste som er målt. Totalkapitalrentabiliteten ble noe redusert i 2020 og var 7,1 prosent.

Positiv utvikling for de pelagiske fiskeriene

De pelagiske fartøygruppene hadde en positiv utvikling i driftsmargin i 2020 sammenlignet med 2019, mens bunnfiskeriene hadde en nedgang i driftsmargin.

De pelagiske kystfiskefartøyenes økning kom som en konsekvens av lavere kostnader, mens de pelagiske havfiskefartøyene hadde en stor økning i driftsinntektene.

Kystfiskefartøyene hadde en økning i driftsmargin på 1,6 prosentpoeng til 21,9 prosent mens havfiskefartøyenes driftsmargin økte med 6,7 prosentpoeng til 31,5 prosent.

Når det gjelder nedgangen i lønnsomhet for bunnfiskfartøyene hadde både kystfiskefartøyene og havfiskefartøyene nedgang i driftsinntektene, men kostnadsreduksjonen var relativt sett ikke like stor og derfor ble driftsmarginen redusert. Det ga en driftsmargin på 12,5 prosent for kystfiskefartøyene og 17,3 prosent for havfiskefartøyene, en nedgang på henholdsvis 3,5 og 6 prosentpoeng fra 2019.

Utvikling i driftsmargin for ulike fartøygrupper 2010-2020. Figur: Fiskeridirektoratet
Figur 2 Utvikling i driftsmargin for ulike fartøygrupper. 2010-2020

I 2020 var det de pelagiske trålerne som oppnådde den høyeste driftsmarginen med 34,9 prosent, mens de konvensjonelle havfiskefartøyene opplevde størst nedgang i lønnsomheten og endte opp med en driftsmargin på 5,3 prosent.

Kystreketrålerne hadde lavere driftsinntekter og høyere driftskostnader i 2020 og endte opp med et negativ resultat.

De havgående krabbefartøyene (snøkrabbefartøyene) hadde også i 2020 en negativ driftsmargin (-10,1 prosent), men driftsmarginen var likevel bedre enn i 2019. Dette skyldes økte driftsinntekter.

Oppdatert: 02.02.2022