Forslag til bruk av fangstbegrensningssystem

Fiskeridirektoratet har sendt forslag om midlertidig påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad til Nærings- og fiskeridepartementet.

Høring om påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad i bestemte områder i 2022.

Vi sendte den 30. mars 2022 på høring et forslag om innføring av påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad i bestemte områder i 2022.

Bakgrunnen for forslaget var meldinger om svært store fangster av torsk med snurrevad, først og fremst i Troms og Finnmark, i tillegg til flere tips om snurrevadsprengninger i områder med stor fisketetthet.

Vi mottok høringsuttalelser fra Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening.

Forslaget innebærer et påbud om å benytte fangstbegrensningssystemet i området fra Andenes til Knivskjelodden innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene til og med 15. mai.

Nødvendig med tiltak

Vi ser det som nødvendig å få på plass tiltak som kan bøte på neddrepingsproblemet allerede inneværende sesong.

I vurderingen har vi har lagt vekt på at fangstbegrensningssystemet er vel kjent blant snurrevadfartøyene, og at dette er en innretning de fleste relativt enkelt og rimelig kan lage selv etter anvisninger som følger som vedlegg til høstingsforskriften.

Oppdatert: 12.04.2022