Foreslår å styrke kveiteforvaltningen

Vi foreslår flere nye reguleringstiltak for å sikre en lønnsom og bærekraftig beskatning av kveitebestanden på lang sikt.

Reguleringstiltakene kan begrense beskatningen på undermåls/umoden kveite, styrke gytefredningen, begrense innsatsen i direktefisket etter kveite og ikke minst få etablert rapporteringsordninger som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i tiden fremover.

Sendt på høring

Forslaget ble sendt ut på offentlig høring 3. juni med høringsfrist 15. september.

Høringsnotatet kan leses her:
Forslag til reguleringstiltak i fisket etter kveite | Fiskeridirektoratet.

Bakgrunn for forslagene

Fangstutviklingen viser at uttaket av kveite i våre nordlige områder har vært jevnt stigende i flere år.

I takt med stigende fangstrater har vi mottatt flere innspill fra ulike aktører og enkeltpersoner.

På den ene siden kan stigende fangstrater indikere at gjeldende reguleringer har bidratt til en positiv utvikling for bestanden av kveite nord for 62° N. På den andre siden har det vært uttrykt bekymring for effektiviseringen i fisket, og at det foreligger en risiko for lokal og regional utfisking av kveitebestanden.

Det etterlyses også ressurser for å innhente en bedre oversikt og kunnskap om bestanden.

Rekreasjonsfisket etter kveite

Etter at registrerings- og rapporteringsplikt for turistfiskebedrifter ble innført i 2018, har man nå trolig et bedre utgangspunkt for å beregne det uttaket som turistfisket representerer. Det gjenstår imidlertid et særskilt arbeid med blant annet kvalitetssikring av registrerings- og rapporteringsdata, samt beregninger fra Havforskningsinstituttets side, før vi kan benytte dette som grunnlag for å eventuelt vurdere hensiktsmessige reguleringstiltak i turistfisket etter kveite.

Vi forslår derfor ingen konkrete reguleringstiltak på dette området i denne høringen. Vi ber imidlertid om innspill vedrørende eventuelle behov for reguleringer i både fritids- og turistfisket etter kveite.

Antatt dårlig bestandssituasjon i sør

I høringsnotatet tar vi utgangspunkt i fangststatistikk og situasjonen nord for 62°N. Bestandssituasjonen sør for 62°N er imidlertid antatt å være dårlig, med lave fangstrater over flere år.

Inviterer til innspill

Når det gjelder bestandssituasjonen, er spørsmålet om det er behov for å innføre særlige reguleringstiltak i fisket etter kveite i sør. Vi inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til tiltak som kan bidra til å gjenoppbygge kveitebestanden i sør.

I tillegg vil Norge drøfte mulige felles forvaltningstiltak med EU med formål om å styrke kveiteforvaltningen i området.

Oppdatert: 08.06.2022