Endringer i høstingsforskriften

Fiskeridirektoratet har 22. februar 2022 gjort enkelte endringer i høstingsforskriften (lovdata.no) (J-34-2022). Endringene er i all hovedsak av redaksjonell karakter. Hovedformålet har vært å korrigere feil og unøyaktigheter i den nye forskriften, men det er også vedtatt noen nye bestemmelser.

Endringene kan kort oppsummeres slik:

  • Bestemmelsen i § 4 nr. 1 bokstav c annet ledd om krav til bruk av kvadratmasker i snurrevad nord for 64° N er flyttet til § 10 annet ledd.
  • Ny bestemmelse i § 10 tredje ledd med krav om bruk av firepanels fiskepose ved høsting av uer med flytetrål. Et slikt krav fulgte tidligere av årlig tillatelse til forsøksfiske etter uer med flytetrål og viderefører derfor det som har vært praksis for de aktuelle fartøyene.
  • § 23 annet og tredje ledd om høsting med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen mot Sverige viderefører utøvelsesforskriften § 27a annet og tredje ledd.
  • § 25 første ledd bokstav d og e presiserer at plikten til å rapportere faststående redskap til Kystvakten gjelder ved høsting blåkveite nord for 62° N og breiflabb også når fisket foregår innenfor fjordlinjene og grunnlinjene. Dette tilsvarer reglene som tidligere fulgte av utøvelsesforskriften § 30.
  • Endring av overskriften i § 29 for å gjenspeile innholdet i bestemmelsen på en tydeligere måte.
  • § 40a om forbud mot å høste torsk innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen mot Sverige viderefører utøvelsesforskriften § 35c.
  • § 41 annet ledd viderefører utøvelsesforskriften § 36 første ledd.
  • Korrigering av skrivefeil i § 49 ellevte ledd og § 50 første ledd bokstav a.
  • Ny bestemmelsen i 50 første ledd bokstav d om Real Time Closure-regime i Skagerrak. Grunnlaget for bestemmelsen er en avtale mellom Norge og EU som ble inngått i 2018.
  • Presisering av regelen i § 66 første ledd for å gjøre det klart at det er vaket som skal merkes også ved bruk av fartøy som ikke er registreringspliktig.
Oppdatert: 22.02.2022