Åpner taretråling på Helgelandskysten

Fiskeridirektoratet fastsetter nå en forskrift som åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde i Nordland fylke. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland.

Kystområdene nord for Trøndelag har hittil vært stengt for taretråling. Havforskningsinstituttet har drevet prøvetråling etter tare sør i Nordland siden 2013, og har i sin sluttrapport konkludert med at det er biologiske forsvarlig å åpne området for kommersiell taretråling.

Utnytting av ressurser

Havressurslova sier at vi skal legge til rette for å kunne utnytte de viltlevende ressursene i havet innenfor bærekraftige rammer.

– Kunnskapen vi har legger ikke hindringer i veien for at tareskogen langs kysten kan utnyttes. Det blir utarbeidet regionale høstingsplaner som regulerer uttaket av tare. Planene skal sørge for at tareskogen skal kunne vokse opp igjen etter høsting, slik at påvirkningen på økosystemet blir så liten som mulig, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Saken fortsetter under kartet.

Ikke skadelig

Det har vært hevdet at taretråling er skadelig for spesielt sjøfugl, men vi har i dag ingen kunnskap som understøtter dette. Undersøkelser NINA (Norsk institutt for naturforskning) har gjort med skarv viser ingen negative effekter av taretråling på skarv i området ved Sklinna sør på Helgelandskysten.

Høstingen reguleres ved at områdene deles inn i felter som rullerer slik at hvert felt er åpent for taretråling hvert femte år. I forhold til den totale mengden stortare som vokser langs norskekysten utgjør den høstede mengden en svært liten del, cirka 0,3 prosent.

Ulik høstesyklus

Utvidelsen av området for taretråling gjelder fra Trøndelag grense til Vega, og området blir delt inn i 40 høstingsfelt hvor det rulleres mellom feltene hvor det kan høstes.

– Etter anbefaling fra Havforskningsinstituttet vil vi ha en annen høstesyklus i halvparten av feltene i det gjeldene området. Det vil si at 20 felt vil ha en rulleringssyklus på 5 år slik det er sør for Nordland, mens 20 felt vil ha rulleringssyklus på 10 år. Det betyr at reguleringen av taretråling i nord er betydelig strammet inn sammenlignet med reguleringsregimet fra Trøndelag og sørover, sier Bakke-Jensen.

Oppdatert: 01.07.2022