Nytildeling av to nye reketrålkonsesjoner

Fiskeridirektoratet lyser ut inntil to nye reketråltillatelser. Formålet med de to nye reketråltillatelsene er å bidra til at rekeindustrien får tilgang på mer råstoff. Fristen for igangsettelse er utvidet til tre år.

Fiskeridirektoratet viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 15. september 2021 vedrørende «Bestilling – Utlysning av to nye reketrålkonsesjoner (pdf, 177.2 kB)».

Vilkår for tildeling

Reketråltillatelse kan bare tildeles fartøy som ikke har eller tildeles annen konsesjon/spesiell tillatelse eller deltakeradgang etter deltakerloven §§ 12 og 21. Eventuell framtidig søknad om tildeling av annen konsesjon eller deltakeradgang til fartøy med reketråltillatelse tildelt i henhold til eller denne utlysning, eller til fartøy med reketråltillatelse tildelt til erstatning for slik tillatelse, vil bli avslått.

Forutsetning for tildeling

Det er en uttrykkelig forutsetning for tildeling at reketråltillatelsen både blir registrert på et fartøy i merkeregisteret og fisket på innen tre år etter endelig tildelingsvedtak. Dersom tillatelsen blir registrert på et fartøy i merkeregisteret, men ikke fisket på innen nevnte frist, må søknaden påregnes tilbakekalt i medhold av deltakerloven § 18, jf. § 11 andre ledd bokstav b.

Det er en forutsetning for tildeling av reketråltillatelsene at deltakerlovens og konsesjonsforskriftens øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt.

Vurdering av søknadene

Det viktigste kriteriet ved vurdering av søknadene vil være i hvilken grad formålet om at rekeindustrien får tilgang på mer råstoff ivaretas. Miljøhensyn vil også kunne vektlegges. Øvrige hensyn som deltakerloven og konsesjonsforskriften ivaretar kan i en konkret vurdering også bli vektlagt, jf. deltakerloven 16 tredje ledd, jf. § 12 tredje ledd.

Søknaden

I søknaden må det redegjøres for:

  • Drifts- og finansieringsplan som forutsetter drift og fiske innen 2 år etter endelig tildeling.
  • Rekeindustribedriften(e) som vil nyte godt av reketråltillatelsen. Hvordan det legges opp til levering til rekeindustribedriften(e) og hvordan de vil benytte seg av råstoffet.
  • Fartøyet. Her må radiokallesignal, IMO-nummer, tekniske spesifikasjoner og fartøyets historikk fremkomme. Hvis fartøyet skal ombygges, eller bygges nytt, må fartøyets tekniske spesifikasjoner og generalarrangementsplan legges ved.
  • Eierforhold. Eierselskapet med forventet bakenforliggende eierstruktur og nasjonalitet ned til personnivå må oppgis.

Søknaden bør også redegjøre for andre forhold som kan være relevant, men som ikke eksplisitt fremgår ovenfor.

Vedtak om tildeling

Fiskeridirektoratet vil foreta saksbehandlingen og tildelingen av reketråltillatelsene.

Eier må søke om og få tildelt ervervstillatelse for det aktuelle fartøyet tidsnok til at fartøyet kan registreres i merkeregisteret og være fisket på innen 2 år etter endelig vedtak om nytildeling av reketråltillatelse.

Det vil bli stilt som vilkår at fartøyet for en periode på 5 år etter oppstart ikke kan selges til ny eier for fortsatt drift.

Avslag på tildeling vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Nærings- og fiskeridepartementet som er klageorgan.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er satt til 30. november 2021.

Oppdatert: 06.10.2021