Torskekvotene øker

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å overføre 16 000 tonn av ubenyttede tredjelandskvoter av torsk nord for 62°N til nasjonal kvote. Dette innebærer at norsk totalkvote for 2021 nå utgjør 413 635 tonn, og det vil si en kvoteøkning på cirka 4 prosent.

Kvoteøkningen er fordelt på fartøygruppene etter gjeldende fordelingsnøkler, og nye forskriftskvoter og justerte kvoter fremgår av tabellen nedenfor:

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2021

Nye forskrifts-kvoter 2021

Overføringer på fartøynivå

Over-føringer på gruppenivå

Over-føringer på totalkvote-nivå

Nye justerte kvoter 2021

Trål totalt

121 171

126 245

2 656

-560

-1 291

127 050

Gruppekvote torsketrål

120 421

125 495

2 636

-522

-1 291

126 318

Gruppekvote seitrål

750

750

20

-38

732

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

262 416

273 198

1 898

2 247

-2 743

274 600

Lukket gruppe:

205 097

213 518

1 456

2 628

-2 391

215 211

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

49 143

51 314

16

627

-617

51 340

Fartøy 11-14,9 meter hjemmelslengde

53 226

55 493

721

1 249

-643

56 820

Fartøy 15-20,9 meter hjemmelslengde

50 552

52 854

461

134

-654

52 795

Fartøy 21-27,9 meter hjemmelslengde

36 906

38 587

258

618

-477

38 986

Ferskfiskordning lukket gruppe

15 270

15 270

15 270

Konvensjonelle havfiskefartøy

32 984

34 366

442

-381

-352

34 075

Åpen gruppe:

24 335

25 314

25 314

Fartøy åpen gruppe

22 465

23 444

23 444

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 870

1 870

1 870

Bonus levendelagring

2 500

2 500

2 500

Forskning og undervisning

969

969

969

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

7 000

 

 

 

7 000

Kystfiskeordningen

3 579

3 723

 

 

 

3 723

Totalt

397 635

413 635

4 554

1 687

-4 034

415 842

Kystfiskeordningen

Fartøy som omfattes av kystfiskeordningen kan fiske et kvotetillegg på 8 tonn pr. fartøy i gjeldende regulering. På bakgrunn av tidligere års overfiske av avsetningen, øker ikke kvotene på fartøynivå, men avsetningen øker med 144 tonn (4 prosent).

Åpen gruppe

Avsetning til åpen gruppe blir nå 25 314 tonn (6,12 prosent av norsk totalkvote). Som følge av tidligere års overfiske av gruppekvoten, øker ikke kvotene på fartøynivå, men gruppekvoten øker med 979 tonn (4 prosent).

Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde

De fleste fartøyene under 11 meter hjemmelslengde har overregulerte garanterte kvoter. Fartøygruppen er overregulert med cirka 5 000 tonn i gjeldende regulering. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det nå innføres mulighet for kvoteoverføring på fartøynivå også i denne fartøygruppen, og da faller grunnlaget for overregulering bort. Dette innebærer at gruppekvoten øker med 2 171 tonn (4,4 prosent), mens fartøykvotene er bortimot uendret. Det blir noe kvoteøkning for fartøy med største lengde over 11 meter som har lavere eller ingen overregulering.

Overreguleringen fremgår av tabellen nedenfor:

Hjemmels- lengde

Største lengde

Overregulering i gjeldende regulering

 Overregulering i ny regulering

Under 11 m

Under 11 m

12 %

7,500 %

11-12,9 m

6 %

3,750 %

13-14,9 m

3 %

1,875 %

Over 15 m

0 %

0 %

Øvrige fartøygrupper

For de øvrige fartøygruppene tildeles kvoteøkningen i sin helhet på fartøynivå.

Nye kvoter fremgår av ny forskrift (J-53-2021: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021)

Oppdatert: 05.03.2021