Rapport om kvantifisering av utkast og uregistrert bifangst

Kan man bruke data fra om bord-produksjon til å slå fast om fangster er riktig rapportert eller om det har foregått såkalt «high-grading»?

Rapporten presenterer data fra to pilotstudier for å undersøke egnetheten til data samlet inn i forbindelse med om bord produksjon for å beskrive størrelsesfordelingen av rapporterte fangster og eventuelt kunne dokumentere om det hadde foregått «high-grading».

«High-grading» er praksisen med å kaste ut deler av fangst med lav verdi, for dermed å kunne beholde/lande mer verdifull fangst. Det er nødvendig å dokumentere omfanget av urapportert utkast og dets variasjon for å forbedre bestandsvurderinger og forvaltningsbeslutninger.

Statistiske metoder for å påvise «high-grading»

Det første studiet omhandlet data fra trål- og autolinefisket etter torsk og hyse i Barentshavet i 2012 mens det andre studiet omhandlet data fra trålfisket etter sei i Nordsjøen i 2018.

Ved å sammenligne størrelsesfordelinger av ulike arter før og etter produksjon om bord, finnes det statistiske metoder for å kunne dokumentere om det har foregått «high-grading».

Trenger rådata

Datamaterialet i de to pilotstudiene bestod av daglige produksjonsrapporter med aggregerte data, der individuelle produktvekter av en fiskeart som var registrert i størrelsessorteringssystemet («grader»-systemet) om bord var aggregert i grove og til dels overlappende vektintervall.

Imidlertid resulterer slike data i et stort tap av informasjon. I rapporten ble det benyttet statistiske prosedyrer for å få et mer detaljert bilde av størrelsesfordelingene av fisk basert på produksjonsrapportene.

Det ble påvist at bruk av ulike statistiske metoder introduserte enda mer usikkerhet i et allerede usikkert datamateriale, som medførte at man ikke kan si noe sikkert om det har foregått «high-grading».

Vi konkluderer med at det er nødvendig å ha tilgang på rådataene bak de aggregerte produksjonsrapportene for å kunne dokumentere om «high-grading» har funnet sted eller ikke.

Rådataene består av registrert produktvekt av ulike fiskearter på individnivå tatt direkte fra sorteringssystemet om bord. I rapporten diskuteres de logistiske og statistiske problemene som produksjonsdata inkludert observasjoner på individnivå kan introdusere.

Oppdatert: 09.11.2021