Påmelding til ungdoms- og rekrutteringsordninger for kongekrabbe i 2021

Fiskeridirektoratet har nå åpnet for påmelding til ungdomstillegg av kongekrabbe og fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen.

Ordningene er etablert som tiltak for å rekruttere ungdom til fiskeyrket ved hjelp av fangst av kongekrabbe.

Ny ungdoms- og rekrutteringsordning i kongekrabbefisket (regjeringen.no)

Ungdomstillegg av kongekrabbe

Ungdomstillegget gjelder for fiskere som er yngre enn 30 år, registrert på blad B og som er majoritetseier i et merkeregistrert fartøy i åpen gruppe. For å ha adgang til å delta i åpen gruppe og dermed tilgang til ungdomstillegget etter kongekrabbe må fartøyeier være bosatt i Finnmark.

Med majoritetseier menes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.

Frist for påmelding er senest 1. juli 2021. Det skal sendes skriftlig melding på skjema for fiske på ungdomstillegg av kongekrabbe.

Ungdomstillegget beregnes slik at 10 tonn kongekrabbe fordeles på antall påmeldte. Det er en forutsetning at det merkeregistrerte fartøyet ikke allerede kvalifiserer til full kvote (kvotefaktor 1). Tilleggskvoten er garantert og begrenses oppad slik at fartøykvoten og ungdomstillegget til sammen ikke utgjør mer enn en full kvote.

Forskriftsbestemmelsen for ungdomstillegget kan leses i sin helhet i § 4a i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2021.

Fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen

Fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2021 og som er bosatt i Finnmark. Adgangen til å delta gjelder ikke for manntalsførte fiskere eller personer som har fylt 25 år.

Frist for påmelding er senest 1. juli 2021. Det skal sendes skriftlig melding på skjemaet for påmelding til fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordninga.

Dersom ungdom ønsker å drive fangst av andre arter enn kongekrabbe må også skjemaet for påmelding til den generelle ungdomsfiskeordningen sendes inn.

Det er avsatt 15 tonn til fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen, som blir fordelt på antall påmeldte. Fiskeridirektoratet vil etter fristen 1. juli informere deltakerne på våre nettsider om kvoten til de påmeldte.

Deltakerne kan starte fisket så snart kvoten til de påmeldte er publisert. Ungdomsfiskeordningen gjelder til og med 6. august.

Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Dette gjelder samlet for fangst av kongekrabbe og andre arter. Det er tillatt å bruke inntil 20 teiner.

Det er ikke krav om bruk av posisjonsrapportering (AIS eller VMS) for fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen.

Med mindre annet er bestemt for fangst av kongekrabbe så skal deltakerne følge de generelle reglene for ungdomsfiskeordningen.

Forskriftsbestemmelsen for fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen kan leses i sin helhet i § 2 femte ledd i forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket i 2021 (ungdomsfiskeordningen).

Oppdatert: 28.06.2021