Påbudet om pingere videreføres i 2022

Påbudet om bruk av akustiske pingere ved fiske med garn i Vestfjorden (statistikkområde 00) i perioden 1. januar til 30. april, videreføres i 2022.

Beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at det årlig tas bortimot 2900 niser som bifangst i garnfiskerier langs norskekysten. Vestfjorden utpeker seg som det området med høyest bifangst. Et slikt uttak av niser er naturligvis både uønsket og uheldig, men er heller ikke bærekraftig ifølge Havforskningsinstituttet. Av dyrevelferdsmesssige hensyn er det også nødvendig å innføre tiltak som kan bidra til å forhindre dette.

Fra 1. januar 2023 iverksetter USA et nytt regelverk hvor det kan pålegges importrestriksjoner ovenfor land som har for store bifangster av sjøpattedyr, og som ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak. Bifangsten av nise i garnfiske etter torsk vil være berørt av dette regelverket. Også på denne bakgrunnen er det nødvendig å iverksette tiltak.

Påbud av pingere i andre land viser at dette har en god effekt. Havforskningsinstituttets egne forsøk med bruk av pingerne på garnfartøy viste en reduksjon på 95 % av niser, og svært få feil eller skader på pingere. Havforskningsinstituttet har ikke avsluttet sin evaluering av effekten av bruk av pingere i 2021, men tilrår at påbudet opprettholdes.

Fiskeridirektoratet vil tilrå følgende for å bedre effekten og erfaringene med bruk av pingere:

  • Pingerne legges i agnpose (som benyttet i blåkveitefiske og festet langs flytetindel) for å hindre at de henger seg fast i garnlinet. Dette kan også gjøre det lettere å styre den utenfor garnhaleren                                                                                  
  • Ta pingerne av eller styr dem utenfor garnhaler for å unngå klemskader

Fiskeridirektoratet har også mottatt meldinger om erfaringer knyttet til lekkasjer på pingere og pingere som ikke virket. Vi har fått opplyst at det skal være gjort forbedringer, men Fiskeridirektoratet understreker at leverandørene har ansvar for å sørge for at det gis tilstrekkelig informasjon til bruker om sjekkerutiner som viser at pingerne virker som de skal, samt rutiner ved batteriskifte slik at lekkasjer unngås.

For å forbedre effekten og forhindre misforståelser er bestemmelsen (paragraf 24 i høstingsforskriften) ytterligere presisert slik at monteringen skal være som vist i figuren under:

Montering av pingere (pdf, 134.9 kB)

Oppdatert: 20.12.2021