Overføring av torskekvoter fra 2021 til 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har nå bestemt at det skal være mulig å overføre inntil ti prosent av  torskekvoten fra 2021 til 2022.

- Gitt usikkerheten i markedene som følge av en økt torskekvote og de nye innreiserestriksjonene, vil hver enkelt fisker nå få mulighet til å overføre torskekvote til neste år. Dette vil bidra til å spre torskefisket i en situasjon hvor mottakskapasiteten og markedssituasjonen er uavklart, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding onsdag 3. februar.

Som følge av koronautbruddet i 2020 ble det innført en midlertidig ordning for overføring av kvoter i fisket etter torsk. Denne ordningen videreføres for 2021 – 2022, på samme vilkår som i fjor.

Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe som ikke har overregulering.

Kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021

Fiskeridirektoratet viser til ordningen med kvoteoverføring på fartøynivå fra 2020 til 2021 i fisket etter torsk nord for 62°N som ble innført som et koronatiltak sist sommer:

Fiskesalgslagene har nå utarbeidet lister over fartøy som er kvalifisert for å overføre kvote, og kvoteoverføringene på fartøygruppene vises i tabellen under.

Fartøygruppe

Overført kvantum (tonn rund vekt)

Antall fartøy

Torsketrål

2 636

20

Seitrål

20

1

Konvensjonelle havfiskefartøy

442

8

Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde

16

11

Lukket gruppe 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

721

208

Lukket gruppe 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

461

72

Lukket gruppe 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

258

31

Totalt

4 554

351

Totalt 351 fartøy omfattes av ordningen og vel 4 500 tonn overføres til 2021 på fartøynivå, som tilsvarer 1,37 % av norsk justert totalkvote for 2020. Det er først og fremst torsketrålerne som har benyttet seg av ordningen.

 Overførte kvanta på fartøynivå vil ikke fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet i 2021. Det ligger inne en merknad om at overført kvote fra 2020 ikke er inkludert, og at fiskere må henvende seg til sitt salgslag for å få informasjon vedrørende overført kvantum.

Kvoteoverføringer på total- og gruppekvotenivå fra 2020 til 2021

– Nå som vi har beregninger på overføringene på fartøynivå i fisket etter torsk, kan vi gå i gang med å beregne kvoteoverføringer på total- og gruppekvotenivå slik at vi kan beregne justerte total- og gruppekvoter for 2021 for torsk, hyse og sei. Vi har også vært avhengig av at den havgående flåten har fått landet all fangsten fra 2020 før dette arbeidet kan avsluttes. Flere fartøy har vært aktive i jul- og nyttårshelg og startet på fisket på 2021-kvoten på samme tur, sier seniorrådgiver Synnøve Liabø i Fiskeridirektoratet.

Det er et omfattende arbeid å beregne kvoteoverføringene fra 2020 til 2021, og Fiskeridirektoratet satser på å komme med en forskriftsendring om kvoteoverføring i løpet av de nærmeste dagene.

Oppdatert: 03.02.2021