Omsetningskravet i kongekrabbe blir foreslått videreført

Høringen av forslaget til regulering av kongekrabbe i det kvoteregulerte området er nå ferdig, og Fiskeridirektoratet foreslår blant annet å videreføre omsetningskravet på 200.000 kroner for full kvote.

I høringen ble det foreslått å øke kravet fra 200.000 til 300.000 kroner for å få full kongekrabbekvote i det kvoteregulerte området øst for 26° Ø. Med bakgrunn i høringen foreslår altså Fiskeridirektoratet at omsetningskravet ikke økes nå.

Totalkvoten for kongekrabbe i 2022 er fastsatt til 1845 tonn og med antall fartøy som har adgang til å delta vil full kvote (80 % utdelt) kunne utgjøre 1690 kilo. Av totalkvoten er det foreslått å sette av 13 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter, 2 tonn til forskningsformål og 1 tonn til fritidsfiske. Avsetning til ungdomsfiske og undervisningskvoter blir foreslått videreført.

Fredningsperiode

Fiskeridirektoratet foreslår videre at det skal avsettes 100 tonn til bifangst og at lovlig bifangst settes til 3 prosent i annet fiskeri. En egen fredningsperiode i april blir også foreslått videreført. Alt i alt er mye av reguleringene som blir foreslått for 2022 en videreføring av årets reguleringer.

Forslaget til regulering av kongekrabbe i det kvoteregulerte området er nå sendt til Nærings- og fiskeridepartementet som tar den endelige beslutningen når det gjelder reguleringene neste år.

Oppdatert: 03.12.2021