Økte torskekvoter

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å refordele det gjenstående kvantumet av ufordelt tredjelandskvote på torsk i fiskevernsonen ved Svalbard på 4 837 tonn i tråd med gjeldende fordeling mellom fartøygruppene.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 21. juni. Fiskeridirektoratet viser til at alle ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62°N nå er tilbakeført til norske totalkvoter. Dette innebærer at 3 913 tonn hyse fra Norges økonomiske sone er tilbakeført til norsk totalkvote. Videre er 28 202 tonn torsk fra Norges økonomiske sone og 4 837 tonn torsk fra fiskevernsonen ved Svalbard tilbakeført til norsk totalkvote.

Nye forskriftskvoter og justerte kvoter på torsk nord for 62°N fremgår av tabellen nedenfor:

Nye forskriftskvoter og justerte kvoter på torsk nord for 62°N

Fartøygrupper

Tidl. forskrifts-kvoter 2021

Nye forskrifts-kvoter 2021

Overføringer på fartøynivå

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvote-nivå

Justerte kvoter 2021

Trål totalt

128 115

129 649

2 656

-560

-1 291

130 454

Gruppekvote torsketrål

127 365

128 899

2 636

-522

-1 291

129 722

Gruppekvote seitrål

750

750

20

-38

732

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

277 170

280 430

1 898

2 247

-2 743

281 832

Lukket gruppe:

216 235

218 782

1 456

2 628

-2 391

220 475

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

52 015

52 672

16

627

-617

52 698

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

56 224

56 909

721

1 249

-643

58 236

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

53 597

54 293

461

134

-654

54 234

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

39 129

39 638

258

618

-477

40 037

Ferskfiskordning lukket gruppe

15 270

15 270

15 270

Konvensjonelle havfiskefartøy

34 874

35 291

442

-381

-352

35 000

Åpen gruppe:

26 061

26 357

26 357

Fartøy åpen gruppe

24 191

24 487

24 487

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 870

1 870

1 870

Bonus levendelagring

2 500

2 500

 

 

 

2 500

Forskning og undervisning

969

969

 

 

 

969

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

7 000

 

 

 

7 000

Kystfiskeordningen

3 833

3 876

 

 

 

3 876

Kompensasjonskvoter

6 250

6 250

6 250

6 250

6 250

6 250

Totalt

425 837

430 674

10 804

7 937

2 216

432 881

Kvoteøkningene er delt ut på fartøynivå i lukket gruppe, men ikke på fartøynivå i åpen gruppe og for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen der overreguleringen allerede er høy. Fartøy i havfiskeflåten får heller ingen kvoteøkning på fartøynivå som følge av justering av beregning av kvoteoverføringer på fartøynivå fra 2020 til 2021 (kvotefleksibilitet).

Ny forskrift (J-123-2021) finner du her.

Oppdatert: 22.06.2021