Økt kontroll under årets tobisfiske

Årets fiske etter tobis starter 15.april. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Norges Sildesalgslag vil med bakgrunn i Nasjonal Strategisk Risikovurdering følge årets fiske tett for å unngå ulovlig innblanding av fisk under minstemål og redusere bifangst.

I fjor var det utfordringer med innblanding av hvitfisk under minstemål og bifangst av hvitfisk i dette fisket, særlig av hyse og hvitting, og mye hvitfisk gikk til oppmaling.

Målet i årets fiske er å sikre økt etterlevelse og samtidig følge med på mulige utfordringer gjennom årets tobissesong, slik at det kan etableres nødvendige tiltak på kort varsel for å oppnå et bedre samlet beskatningsmønster.

Økt tilstedeværelse

I tillegg til at Kystvakten vil være tilstede på havet og at vi vil gjennomføre ordinære landingskontroller, vil Norges Sildesalgslag gjennomføre en prøveordning. Prøveordningen innebærer at sildelagets inspektører sammen med mannskap fra fartøy eller mottaket skal gjennomføre prøvetaking for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket ved landing av tobis. Prøveordningen er etablert etter innspill fra Sjømat Norge.

Ved fiske etter tobis er det adgang til å ha inntil 10 % av den enkelte art under minstemål i antall i de enkelte fangster. Det er også forbudt å ha mer enn 10 % bifangst i vekt av andre fiskearter enn tobis i de enkelte fangster og ved landing. Videre er det oppmalingsforbud for blant annet hyse.Les mer om dette i høstingsforskriften (lovdata.no).

Den som fisker har ansvar for å utøve fisket på en slik måte at risikoen for ulovlig innblanding av fisk under minstemål og ulovlig bifangst reduseres, og unngå å fangste på arter som det er oppmalingsforbud for dersom intensjonen er å levere fangsten til mel- og oljeproduksjon. Den som fisker plikter derfor å følge med på fangst- og størrelsessammensetning fortløpende under fisket. Aktuelle tiltak for å unngå det beskrevne vil være å skifte fangstfelt.

Dispensasjon fra oppmalingsforbudet

Som utgangspunkt er det forbud mot å lande torsk, hyse og sei til oppmaling. Vedkommende salgslag kan gi dispensasjon fra oppmalingsforbudet.

I 2020, ble det som kjent landet en del hyse som bifangst i tobisfangstene, og i praksis ble fartøyene gitt dispensasjon fra oppmalingsforbudet i disse tilfellene.

I all hovedsak forventes tobisfangstene å bli omsatt til mel/olje i 2021 (altså som i 2020), og Norges Sildesalgslag vil måtte ta stilling til dispensasjonsspørsmålet ved innslag av torsk, hyse og sei i henhold til høstingsforskriften § 53 (lovdata.no).  Det vil være sluttsedlene som vil bli lagt til grunn i denne sammenheng.

Før 2021-sesongen har vi og Norges Sildesalgslag drøftet dispensasjonspraksisen.  Konklusjonene fra denne dialogen er at Norges Sildesalgslag i 2021 vil anlegge en noe mindre liberal tilnærming enn den som ble lagt til grunn i 2020.  Konkret vil derfor Norges Sildesalgslag ikke gi dispensasjon ved innslag av torsk, hyse og sei av et visst omfang i tobisfangstene, og oversende de aktuelle sakene til Fiskeridirektoratet (de aktuelle regionkontorene). I disse tilfellene er det Fiskeridirektoratet som er gitt kompetansen til å treffe vedtak om eventuell inndragning av landinger av torsk, hyse og sei til oppmaling.

Innføring av Real Time Closure

Det vises til den skriftlige høringen høsten 2020 om kvotereguleringer for 2021. For tobis ble det foreslått å innføre et Real Time Closure (RTC)-system for å:

1) begrense innblanding av tobis under minstemål.

2) begrense innblanding av andre arter under minstemål i fisket etter tobis.

Det ble i den skriftlige høringen pekt på at kriteriene for et slik regime ville bli behandlet i nær dialog med næringen, i tråd med samarbeidet i tobisforvaltningen ellers.

Det vises videre til tobismøtet som ble avholdt 24. februar 2021 mellom Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystvakten og representanter fra Norges Fiskarlag og Pelagisk Forening. På møtet ble det blant annet lagt opp til en diskusjon om kriteriene for et RTC-system i tobisfisket.

Forslag til kriterier i et RTC-system ble deretter sendt på skriftlig høring 4. mars 2021. Basert på høringsinnspillene har Fiskeridirektoratet besluttet å innføre et RTC-system i tobisfisket i tråd med forslaget.

Med denne bakgrunn inntas følgende bestemmelser i høstingsforskriften § 50 (lovdata.no):

For å begrense fisket av tobis under minstemål kan Fiskeridirektoratet

Forby høsting av tobis i visse områder dersom det ved høsting av tobis er større innblanding enn 10 % tobis under minstemål i antall i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 7 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk.

Forby høsting av tobis i visse områder, dersom innblanding av andre arter under minstemål til sammen overstiger 20 stk. pr. 100 kg i de enkelte fangster. Området kan stenges i inntil 7 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk.

Oppdatert: 14.04.2021