Nye krav til automatisk veiesystem i fiskerinæringen

Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender i dag ut en felles høring om endringer i begge etaters regelverk. Det foreslås innført krav om bruk av automatiske vekter, samt krav til gjennomgående automatisk veiesystem i fiskerinæringen ved landing og omsetning av fisk, med mulighet for dispensasjon for mindre mottaksanlegg.

Det er identifisert en rekke utfordringer med dagens veiesystemer og registrering av veieresultatene ved landing. Dette er det også pekt på i NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll.

Fiskerikontrollutvalget så blant annet på hvordan ny teknologi kan øke tryggheten for at norsk fisk er lovlig høstet og omsatt. I tillegg ble det vurdert hvordan myndighetene kan øke effekten av de samlede kontrollressursene og forbedre evnen til å avdekke og straffe de som bryter loven med viten og vilje.

Det ble anbefalt å innføre:  
«Krav om gjennomgående automatiske veie- og målesystemer ved landing. Systemene må logge alle hendelser i veiesystemet og lagre alle måledata. I tillegg må veie- og målesystemene være direkte knyttet til seddelsystemet og rapporteres fortløpende til kontrollmyndighetene. Dispensasjonsordninger for mindre mottak bør etableres.» 

Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslår med bakgrunn i fiskerikontrollutvalgets anbefalinger og etatenes egne vurderinger flere nye krav til vektene som benyttes ved landing av fisk som vil sikre økt etterlevelse av regelverket. Etatene foreslår blant annet krav til automatiske veiesystemer ved landing og omsetning av fisk, herunder krav til lagring og overføring av veiedata og data om hendelser i veiesystemet, samt kobling mot seddelsystemet og andre system som skal bruke veiedataene.

Målet med tiltakene er å heve terskelen for å manipulere veiesystemene, samt styrke kontrollmyndighetenes mulighet til å overvåke og avdekke eventuell manipulasjon av veiesystemene. I tillegg vil det bidra til at næringen kan oppfylle markedskrav til dokumentasjon.

Landingsforskriften (lovdata.no) vil stille krav til at mottaker skal ha automatisk veiesystem, mens de tekniske kravene til vekter og veisystem følger av Justervesenets regelverk.

Fiskeridirektoratet har nylig vedtatt en handlingsplan for oppfølging av NOU 2019: 21 og dette er et av tiltakene som er pekt på der som en prioritet.

Oppdatert: 04.03.2021