Norsk fiske i britisk sone i 2022

Norge og Storbritannia har inngått en fiskeriavtale for 2022. I avtalen fastsettes blant annet de fiskemulighetene partene har i hverandres soner.

Norge og Storbritannia er også blitt enige om prosedyrer for lisensiering av fartøy og elektronisk utveksling av posisjonsdata (VMS) og fangst- og aktivitetsdata (ERS).

Lisenser

Alle norske fartøy som planlegger å fiske i britisk farvann i 2022 må ha lisens fra britiske myndigheter før fisket kan starte. Følgende søknadsprosess vil gjelde alle fartøy:

  • Lisenssøknad skal sendes til Fiskeridirektoratet. Søknadsskjema for lisens for fiske i UK-sonen i 2022 (pålogging via ID-porten)  
  • Fiskeridirektoratet vil videresende søknader til relevant myndighet i Storbritannia, som er United Kingdom Single Issuing Authority (UK SIA).
  • Lisenssøknader som sendes før 31.12.2021 vil bli gjennomgått og sendt som en pakke til UK SIA senest 07.01.2022. Senere innkomne søknader vil bli behandlet løpende. 
  • Det må påregnes én ukes behandlingstid fra søknadene mottas av UK SIA.

Lisensdokument

  • UK SIA vil sende et lisensdokument til eiere av hvert enkelt fartøy som innvilges lisens. Dersom lisenssøknaden avslås vil UK SIA oppgi årsaken til dette.
  • Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til den e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Lisensen trer i kraft tidligst 24 timer etter at e-posten er sendt.  
  • Norske fartøy må ha tilgang til lisensdokumentet om bord. Elektronisk versjon av e-posten vil bli akseptert.

ERS og VMS

Arbeidet med å utarbeide bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia om utveksling av posisjonsdata (VMS) og fangst- og aktivitetsdata (ERS) nærmer seg sluttfasen. Avtalene vil legge til rette for at fangst- og aktivitetsdata fra norske fartøy som opererer i britisk farvann automatisk utveksles med Storbritannia.

I samsvar med ERS-avtalen med Storbritannia vil det opprettes en ny sone (GBR), som fartøyene må ta høyde for når de fisker i britisk sone. Ut over dette vil den nye avtalen i all hovedsak samsvare med avtalen som i dag gjelder mellom Norge og EU.

Oppdatert programvare

For øvrig minner direktoratet om at leverandørene av ERS-software har oppdatert ERS-programvare. Aktuelle fartøy må kontakte sin ERS-leverandør (Dualog, IFisk eller Trackwell) for installasjon av oppdatert programvare.

Dersom programvaren ikke oppdateres vil ikke fartøyet ha adgang til å fiske i britisk farvann.

Oppdatert: 22.12.2021