Kystflåtens blåkveitefiske kan starte 15.mai

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet hatt på høring et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske.

Med bakgrunn i en vanskelig markedsituasjon på grunn av korona har næringsorganisasjonen Sjømat Norge gitt uttrykk for bekymring med tanke på den forestående markedssituasjonen for kystfisket etter blåkveite og tilgangen på utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien. Norges Fiskarlag har gitt tilslutning til en fremskyndet start.

Fiskeridirektoratet foreslo derfor å endre oppstartdatoen for første periode av fisket fra 4. juni til 3. mai og ba om næringens syn på saken.

Hensyn

Her kom det fram at hensynet til den minste kystflåten som har hatt en utfordrende torskesesong bør veie tungt. Samtidig må det tas hensyn til planlagte militærøvelser i gjennomføringen av fisket.

Høringen viser at det er nokså ulike vurderinger i næringen av om reguleringen bør endres. Basert på mottatte innspill har Fiskeridirektoratet besluttet å framskynde oppstart av første periode til 15. mai. Maksimalkvotene og periodereguleringene forblir uendret inntil videre.

Oppdatert: 26.04.2021