Kvotebytteordning for vassildtråltillatelser

Midlertidig ordning gir to fartøy med vassildtråltillatelse mulighet for å bytte vassildkvote de to neste årene.

Fiskeridirektoratet har vedtatt en midlertidig ordning som gir to fartøy med vassildtråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-24 adgang til å inngå en avtale om bytte av vassildkvote for årene 2022 og 2023.

Det er et vilkår for å delta i ordningen at begge fartøyene har fisket og landet minimum 100 tonn vassild i ett av de tre siste årene på sine tillatelser.

Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse for å bytte kvoter, men begge fartøyeierne må sende signert melding om kvotebytte til Norges Råfisklag (med kopi til Fiskeridirektoratet) i god tid før fisket skal starte.

Meldingen skal bindende angi fartøynavn, fiskerimerke, kjennesignal og identitetsnummeret til fartøyets vassildtråltillatelse.

Det skal også oppgis hvilket fartøy som skal fiske på egen og det andre fartøyets tillatelse i 2022, og hvilket av disse fartøyene som skal fiske på egen og det andre fartøyets tillatelse i 2023.

Ordningen er nærmere regulert i Forskrift om bytte av vassildkvote for årene 2022 og 2023 for fartøy med vassildtråltillatelse.

Oppdatert: 15.12.2021