Kraftig økning i verdi innenfor pelagisk sektor fra 2019 til 2020

Norske fiskere har landet pelagisk fisk for over 8 milliarder kroner i 2020. Når en legger til landinger fra utenlandske fartøy er det omsatt pelagisk fisk for 10 milliarder i Norge i 2020.  Dette er en økning på 2 milliarder fra 2019 og den høyeste verdien noensinne.

En nedgang i landet kvantum i torskesektoren gjør at økningen i samlet verdi av landingene for norske fiskere i 2020 er på rundt 3 prosent. Totalt er det landet fangst for noe over 22 milliarder kroner i 2020.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2020 er foreløpige.

Rekord i pelagisk sektor

Prisen på kolmule og norsk vårgytende sild økte med henholdsvis 27 prosent og 34 prosent fra 2019 til 2020. Sammen med økte landinger av makrell og tobis, ga dette en rekordhøy verdi på landinger fra norske fiskere. I tillegg landet britiske fiskere pelagisk fisk for 1,3 milliarder i fjoråret, en økning på i underkant av 30 prosent fra 2019. Innen pelagisk sektor samlet sett, var økning i verdi på 24 prosent fra 2019 til 2020.

Stabilitet i torskesektoren

Mengden landet torsk i 2020 er omtrent som i 2019. Det har i perioden fra 2015 til 2020 vært en nedgang i landinger av torsk på litt i overkant av 20 prosent, noe som utgjør nesten 100.000 tonn i landet rundvekt. Dette henger sammen med lavere kvoter i perioden 2015 til 2019, mens kvoten i 2020 var på omtrent samme nivå som i 2019. Motsatt utvikling har det vært for sei som har hatt en økning i samme periode på rundt 40.000 tonn rundvekt noe som utgjør 25 prosent økning. Prisen på torsk har stabilisert seg fra 2019 til 2020 etter en økning på 40 prosent fra 2015 til 2019.

Presentasjon på nettsiden

Tallene for 2020 vil være tilgjengelige på statistikksidene på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområde.

I tillegg er foreløpig statistikk for 2020 for antall merkeregistrerte fiskefartøy og registrerte fiskere i fiskermanntallet publisert på nettsiden.

Oppdatert: 07.01.2021