Klargjøring om samfiske

Fiskeridirektoratet har fått en del henvendelser om samfiske, og det er flere som ikke har fått med seg reglene for å kunne drive samfiske. Her kommer derfor en klargjøring av reglene.

Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N innebærer at et fartøy kan fiske egen kvote og hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Et samfiskelag kan bare inngås mellom fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter. Samfiskelaget inndeles i et aktivt og et passivt fartøy. I perioden samfiskelaget varer må det aktive fartøyet utøve fisket. Det passive fartøyet har ikke adgang til å drive fiske samtidig. Det er opp til samfiskelaget å bestemme hvilket av fartøyene som skal kvotebelastes ved landing.

- I tilfelle det skal drives samfiske med egne fartøy er det et vilkår at eieren av fartøyene må ha hatt adgang for to fartøy i 2019 eller 2020 og levert et minimumskvantum av torsk i ett av årene, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Også to forskjellige eiere kan drive samfiske med henholdsvis det ene eller andre fartøyet, men da må begge eierne hatt adgang til å delta i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter med ett fartøy enten i 2019 eller 2020, og landet et minimumskvantum av torsk. (Se tabell under). Eieren kan oppfylle aktivitetskravet med et annet fartøy enn det som skal delta i samfiske.

Hjemmelslengde

Minimumsfangst for ett av årene 2019 eller 2020

Under 7 meter

4 tonn

7–7,9 meter

5 tonn

8–8,9 meter

6 tonn

9–9,9 meter

7 tonn

10–10,9 meter

8 tonn

Vilkårene for å drive samfiske er regulert i forskrift om regulering av torsk, hyse og sei 62°N i 2021.

- Det er et vilkår at fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller sluttseddel. Det skal skrives en seddel dersom all fangst registreres på ett av fartøyene i samfiskelaget. Dersom laget ønsker å fordele fangsten på begge fartøyene skrives det to sluttsedler, sier Andersen.

Redusert overregulering

Når det aktive fartøyet i et samfiskelag tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet.

- Husk at redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstart av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet, sier Andersen.

Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av kvoteåret. Fiskeridirektoratet har mottatt flere spørsmål om det er mulig å kansellere et samfiskelag. Dette gjelder typisk i saker hvor det ikke er fisket noe i henhold til samfiskepåmeldingen, men hvor samfiske kan ta til dersom et slikt samarbeid kan inngås med et annet fartøy.

Som et tiltak for å avhjelpe situasjonen for den minste flåten åpnes det for at fartøy i 2021 kan kansellere et samfiskelag. Dette gjelder kun i saker hvor det ikke er landet fangst på hverken det aktive eller det passive fartøyet i den perioden som ifølge påmelding er avsatt til samfiske. Fartøy som har fått redusert overregulering vil få justert tilbake overreguleringen. For å kansellere et samfiskelag må det sendes melding til . Etter kansellering kan det sendes inn skjema (tilgjengelig på våre nettsider) om påmelding av et nytt samfiskelag.

Oppdatert: 04.05.2021