Justerte krav til venting på seddelsignering

Fiskere som lander fisk skal som hovedregel ikke forlate mottaksstedet før seddelen er ferdig utfylt og signert. Dette gjelder også ved elektronisk signering. Det blir likevel mulig å få dispensasjon fra dette kravet slik at fartøyet kan gå til et annet sted i påvente av signering av seddel.

Mange mottak er små og har liten kaikapasitet og det har gjort at mange fiskere har gått fra mottaket mens man venter på at seddel for fangsten blir signert. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt å innføre en prøveordning slik at det kan gis dispensasjon fra kravet om å bli liggende ved mottaket.

– Hensikten med å lempe på kravene er å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonen til Fiskeridirektoratet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Registrering

For å kunne få dispensasjon fra samtidighetskravet må fiskeren registrere kontaktinformasjon i et elektronisk skjema som er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets skjemasider. For å kunne benytte denne dispensasjonen kan fartøyet ikke ha lenger seilingstid enn 10 minutter fra mottaket i tilfelle det blir innkalt til kontroll. Det må søkes for hver enkelt landing hvor det ønskes dispensasjon.

Fiskeridirektoratet har registrert at mange fiskefartøy forlater mottakene før seddelen er signert, og vil påpeke at kontrollmyndighetene skal kunne verifisere at fisken som landes og leveres til et mottaksanlegg kan knyttes til fartøy som befinner seg ved mottaksstedet på landingstidspunktet.

Ansvarlige

– I landingsforskriften § 8 første og andre ledd framgår det at seddelen skal undertegnes av mottaker eller kjøper eller dennes representant og den som lander fisken, og at begge er ansvarlige for at opplysningene på seddelen er korrekte, sier seksjonssjef for ressurskontroll i Fiskeridirektoratet region Nordland, André Heggstad.

Skipperen er ansvarshavende om bord på fiskefartøyet, og derfor den som lander fisken. Men når skipperen hviler eller av andre grunner er fraværende, vil skipperens stedfortreder kunne undertegne seddelen for skipper.

Lemper på krav til fiskere (pressemelding fra Nærings-og fiskeridepartementet)

Dispensasjonsordning fra samtidighetskravet

Oppdatert: 11.02.2021