Hurtighøring om ny blåkveitestart

Etter oppfordring fra fiskerinæringen har Fiskeridirektoratet besluttet å sende et forslag om framskyndet oppstartsdato for årets blåkveitefiske ut på en rask høringsrunde.

Med bakgrunn i en vanskelig markedsituasjon på grunn av korona har næringsorganisasjonen Sjømat Norge gitt uttrykk for bekymring med tanke på den forestående markedssituasjonen for kystfisket etter blåkveite og tilgangen på utenlandsk arbeidskraft i fiskeindustrien.

Fiskeridirektoratet foreslår derfor å endre oppstartdatoen for første periode av fisket fra 4. juni til 3. mai og ber om svar på dette forslaget innen torsdag 22. april.

Oppdatert: 20.04.2021