Høring om krav om rømmingshull i teiner

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om å innføre krav om rømmingshull i teiner som anvendes i fiske etter sjøkreps, kongekrabbe og ervervsmessig fiske etter taskekrabbe og annen krabbe (unntatt snøkrabbe).

Høring – krav om rømmingshull i teiner anvendt i fiske etter sjøkreps, kongekrabbe og ervervsmessig fiske etter taskekrabbe og annen krabbe med unntak av snøkrabbe.

Vi ber om at innspill og merknader til forslaget sendes Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no

Høringsfrist: 15. september 2021.

Også andre enn de som er oppført som høringsinstans er velkomne til å komme med innspill.

Bakgrunnen for forslaget

Hvert år går et betydelig antall teiner tapt under fiske på sjøen.

Etter at redskapen er tapt, vil den som oftest fortsette å fiske, såkalt «spøkelsesfiske». Teiner er lagd av materialer med lang nedbrytningstid, og vil av denne grunn kunne fortsette å fiske i svært lang tid etter tapstidspunktet.

Et slikt «spøkelsesfiske» er svært uønsket ut ifra et dyrevelferdshensyn, samtidig som det medfører en skjult og unødvendig beskatning.

Rømmingshull skal redusere faren for at teinene fortsetter å fiske etter at de er tapt, med de negative konsekvenser dette medfører.

Oppdatert: 28.06.2021