Høring om administrativ inndragning

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag til endring av havressursloven §54 om administrativ inndragning.

Etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet sendt på høring et forslag om endring av havressursloven §54. Bestemmelsen regulerer adgangen til å fatte vedtak om administrativ inndragning av fangst som er høstet eller levert i strid med havressurloven eller deltakerloven.

Det foreslås i høringsnotatet å ta inn en hjemmel for å kunne regulere nærmere i forskrift hvilke overtredelser som skal rammes av administrativ inndragning av fangst og hvilke overtredelser som unntas.

Høringsfristen er 14. september 2021.

Høring om forslag til endring av havressurslovens §54

Foreslår større fleksibilitet til å velge reaksjonstype (regjeringen.no)

Oppdatert: 14.06.2021