Forslag til ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer

På bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer.

Forslaget er en oppfølging av tiltak i Meld. St. 32 (2018 – 2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping» (kvotemeldingen) som Stortinget har sluttet seg til.

Videre er innføring av forskriften en oppfølging av de endrede bestemmelsene i deltakerloven som Stortinget deretter har vedtatt, jf. Prop. 137 L (2019-2020) om endringer i deltakerloven og havressursloven og Innst. 190 L (2020-2021).

Høringsfristen er 12. februar 2022.

Oppdatert: 12.10.2021