Forskningskvoter for 2022

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist er 31.10.2021.

Forskningskvoter skal som hovedregel ikke tildeles, men det vil i særskilte tilfeller fortsatt være behov for forskningskvoter:

  • Uungåelig fangst på forskningsfartøy i forbindelse med forskning, overvåking eller praktiske redskapsforsøk.
  • Nødvendig kvantum for praktisk gjennomføring av forskning, overvåking eller redskapsforsøk på innleide fartøy til forskningstokt i tilfeller hvor kommersielle fartøy i aktuell fartøygruppe ikke får tildelt nødvendige kvoter.
  • Ved behov for kvoter for gjennomføring av praktiske fiskeforsøk for utprøving av redskap/fangstmetodikk eller seleksjonsinnretninger/fangstutslipp når forvaltningen finner dette nødvendig for iverksetting av tekniske regulering eller kontrolltekniske tiltak.

Det presiseres at:

  • Det må være en faglig nær sammenheng mellom prosjekt og forskningskvote/fiskeslag.
  • Kvotene skal ikke dekke mer enn nødvendig fangst for en praktisk gjennomføring av forsøket.
  • Søker må beskrive behovet for; og den planlagte bruk av kvotene for det enkelte prosjekt.
  • Kvoten tildeles spesifikt prosjekt, og kvantum kan ikke omdisponeres.
  • Det er ikke adgang til å selge forskningskvoter eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.
  • Eventuell restkvote vil falle bort når forsøkene (forskningstoktet) avsluttes.

Søknad om forskningskvote for 2022 må sendes innen 31.oktober 2021.

Oppdatert: 04.10.2021