FangstID – nyopprettet program for å styrke framtidens fiskerikontroll

Fiskeridirektoratet har tatt initiativ til å opprette et nytt program kalt FangstID. Målet for programmet er å ta i bruk nye teknologiske løsninger om bord i fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket, og sikre sporbarhet gjennom hele verdikjeden.

FangstID-programmet er et ledd i oppfølgingen av fiskerikontrollutvalgets anbefalinger i NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll.

NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

Automatisk og korrekt registrering av høstingsdata

Fiskeridirektoratet har etablert et mål om at kvotene i fremtiden skal avregnes fartøy mens det er på havet, basert på automatisk innsamling av verifiserbare data om høstingsaktiviteten ved hjelp av teknologiske løsninger. Dette vil bidra til å sikre at kvoteregnskapet blir basert på det som faktisk blir høstet. Videre er det en uttalt målsetting å jobbe for økt sporbarhet av fangst nedstrøms i verdikjeden.

FangstID-programmet er et nytt initiativ fra Fiskeridirektoratet i arbeidet for å nå disse målene. Programmet er i oppstartsfasen, og vi vil i tiden fremover være i dialog med næringsaktører, leverandørindustrien, FoU-miljøer mv., for å bygge kompetansemiljøer og forankre tankegangen om en automatisering og digitalisering av ressursregistrering.

Invitasjon til forskning og utvikling

Den 18. mars ble det lyst ut en RFI (Request for information). Med denne forespørselen ønsker Fiskeridirektoratet å invitere aktører som jobber med forskning og utvikling av teknologiske løsninger til å bidra til å nå overnevnte målsettinger. På sikt vil vi starte konkrete prosjekter for å teste løsninger i praksis.

RFI-utlysningen: Teknologiske løsninger for korrekt og verifiserbar ressursregistrering (pdf, 432.2 kB)

For mer informasjon og programmet og om utlysningen av RFI, ta kontakt med programkoordinator Ole Høstmark.

Oppdatert: 07.04.2021