Endring i bestemmelsene om betaling av årlig avgift for å stå i merkeregisteret

Nærings- og fiskeridepartementet har den 8. desember 2021 vedtatt endringer i ervervstillatelsesforskriftens bestemmelser som omhandler årlig avgift. Endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2022.

Endringene går ut på at krav om årlig avgift heretter skal sendes til eiere av fartøy som står i merkeregisteret per 1. januar det enkelte år. Disse eierne vil være ansvarlig for at avgiften blir innbetalt.

Dette medfører at fartøyeiere som ikke lenger ønsker å stå i Merkeregisteret må melde fartøyet ut av Merkeregisteret før 1. januar 2022. Adgangen til å søke om frafall av årlig avgift vil bortfalle som en følge av endringen.

Endringen medfører videre at det ikke lenger vil bli krevd årlig avgift for fartøy som meldes inn i Merkeregisteret etter 1. januar det enkelte år slik det har vært praktisert tidligere.

Vi gjør oppmerksom på at vanlig innmeldingsgebyr for å føre et fartøy inn i merkeregisteret fortsatt vil bestå.

Endringer i ervervstillatelsesforskriften (pdf, 221 kB) (pdf, 227.1 kB)

Oppdatert: 08.12.2021