Effektiv kontrolloffensiv under torskefisket i vinter

Under årets vinterfiske etter torsk har Fiskeridirektoratet hatt en betydelig større tilstedeværelse, både på sjø og land, enn tidligere år. Det er ikke avdekket mange ulovligheter, noe som indikerer at tilstedeværelse har god effekt, noe også fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er tydelig på.

– Årets torskeoffensiv viser klare indikasjoner på at tilstedeværelse øker etterlevelsen av regelverket. Det synliggjør viktigheten av at vi får bedre og mer effektive digitale kontrollverktøy, da fysisk tilstedeværelse er svært ressurskrevende og bare vil kunne dekke en relativt liten andel av den totale fiskeriaktiviteten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri-og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Foto © Hans Kr. Thorbjørnsen
Fiskeri-og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Foto © Hans Kr. Thorbjørnsen

Det er totalt gjennomført nesten 1100 kontroller i forbindelse med landing av fisk i Nordland og Troms og Finnmark i løpet av kontrolloffensiven. I tillegg har Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste utført rundt 800 kontroller av fartøy på havet, der de fleste er knyttet til den lokale forskriften for Lofoten.

– Vi har gjennomført flere kontroller enn vi normalt gjør, og tilstedeværelsen har vært styrket. Det har vært relativt få avvik, sier seksjonssjef for kontroll André Heggstad i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Kontrollene fortsetter

Kontrolloffensiven startet 2. februar og pågikk til og med uka etter påske i Lofoten, Vesterålen og Troms. Årets vinterfiske etter torsk er ikke avsluttet, og det pågår for tiden et intensivt fiske fra Sørøya til Nordkapp. Dette fisket blir også fulgt opp med jevne kontroller.

Inspektører fra alle regionene i Fiskeridirektoratet og alle tre fartøyene til Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har deltatt i kontrolloffensiven. Kontrollene har vært utført hele døgnet. Også i år har vi hatt et godt samarbeid med Norges Råfisklag og Kystvakten

 – Totalt har vi i år doblet tilstedeværelsen i prosent av landet kvantum sammenlignet med et normalår, sier Heggstad.

Høy tilstedeværelse – få reaksjoner

Systematiske avvik mellom forhåndsrapportert fangst fra fiskefeltene (ERS) og kvantum som blir ført på sluttseddelen ved mottaket gir grunnlag for mistanke om ulovligheter. Dersom fisker har rapportert et større kvantum enn det som blir registrert på sluttseddel kan det indikere at fiskeren får oppgjør for mindre fisk enn han har levert, såkalte «storhundre». Det kan også være snakk om at fisker underrapporterer kvantum som skulle vært kvoteavregnet, og der mottaket kompenserer med økte priser for det bokførte kvantumet. Det gir en vinn-vinn-situasjon for fisker og mottak der begge parter samarbeider om å oppgi uriktige opplysninger.

En målbar effekt av mer kontroll og tilstedeværelse er at vi i år ser mindre avvik mellom fangst som blir rapportert inn fra fangstfeltet via det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) og det kvantumet som kommer på sluttseddel når leveransen er ferdig og salget er godkjent av både fisker og mottak.

– Vi har klare indikasjoner på at det er større samsvar mellom det som rapporteres fra fartøyer via ERS og kvantum som blir ført på sluttsedlene der vi har høy tilstedeværelse, sier Heggstad.

Av til sammen nesten 2000 kontroller, har Fiskeridirektoratet funnet grunn til å reagere i ca 230 tilfeller. Reaksjonene har variert fra skriftlige veiledninger til overtredelsesgebyrer, inndragninger og anmeldelser. sju tilfeller har resultert i anmeldelser.

Fornøyd til tross for koronaproblemer

– Vi er fornøyde med gjennomføringen av årets kontrolloffensiv i vinterfisket, til tross for at vi har hatt en god del utfordringer knyttet til koronasituasjonen. Vi har måttet avlyse noen oppdrag og det har vært en del problemer i forbindelse med logistikk og forflytning av mannskap. Men resultatene er gode – omfattende kontroll og lite ulovligheter. Samarbeidet med fiskere og mottak har også vært bra og vi har registrert få konflikter mellom ulike redskapsgrupper og mellom fiskere og mottak, sier Heggstad.

Oppdatert: 06.05.2021