1. oktober blir bruk av tvangsmulkt innført som ny reaksjonsform

Ved brudd på havressursloven og/eller deltakerloven, vil det fra 1. oktober 2021 bli iverksatt bruk av tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ble innført som ny reaksjonsform ved iverksettelse av lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) jamfør § 58, med tilhørende forskrift av 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven og deltakerloven.

Vil fremme økt etterlevelse av regelverket

Fra 1. oktober 2021 vil Fiskeridirektoratet iverksette bruk av hjemmelen. Målet er å fremme økt etterlevelse av regelverket i fiskerinæringen gjennom bruk av effektive og forholdsmessige reaksjoner, der bruk av tvangsmulkt skal sikre at et krav eller pålegg gitt i medhold av havressursloven og deltakerloven blir fulgt.

– Virkeområdet for havressursloven § 58 jf. forskrift om bruk av tvangsmulkt mv. § 2 favner vidt. Samtlige brudd på havressursloven, deltakerloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse, vil i utgangspunktet kunne reageres på med tvangsmulkt. Tvangsmulkt er imidlertid ikke en egnet reaksjonsform for alle typer brudd på fiskerilovgivningen, sier Rebin Tahir ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– Fiskeridirektoratet vil i første omgang starte med et utvalg av lovbestemmelser i havressursloven og deltakerloven, og enkeltbestemmelser i forskrifter gitt med hjemmel i havressursloven og deltakerloven der vi har vurdert at tvangsmulkt vil være et egnet virkemiddel. Etter hvert som vi høster erfaring med bruk av tvangsmulkt som reaksjonsform på de utvalgte områder, vil vi vurdere om reaksjonsformen skal gjøres gjeldende i forhold til andre lovbestemmelser og forskrifter, forteller Tahir.

En mer effektiv reaksjonsform

Innføringen av tvangsmulkt som reaksjonsform vil medføre at en del saker hvor eneste tilgjengelige reaksjonsform har vært politianmeldelse nå kan reageres på gjennom vedtak om tvangsmulkt. Dersom formålet med tvangsmulkt oppnås vil ordningen være en mer effektiv reaksjonsform enn politianmeldelse og straffesak, og klart mindre belastende for den vedtaket retter seg mot enn forelegg eller dom.


Ikke dobbelt straff

Vedtak om tvangsmulkt utelukker imidlertid ikke politianmeldelse. I mer alvorlige saker vil tvangsmulkt kunne kombineres med politianmeldelse eller overtredelsesgebyr. Denne kombinasjonsadgangen lar seg gjennomføre ettersom tvangsmulkt ikke er å anse som straff, verken etter norsk rett ellerDen europeiske menneskerettskonvensjon , og derav ikke omfattet av forbudet mot dobbeltstraff.

For tilfeller av lovbrudd hvor tvangsmulkt ikke er et egnet virkemiddel vil overtredelsesbegyr eller politianmeldelse vurderes som alternative reaksjonsformer.

Mer informasjon om reaksjoner ved regelbrudd.

Oppdatert: 23.07.2021