Kvoteoverføring av torsk fra 2020 til 2021

Oppdatering om ordningen for overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.
Oppdatering av nyhetssak publisert 9. desember 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i fjor sommer å innføre en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021, for å bidra til å redusere problemer i markedene etter koronautbruddet. Fiskeridirektoratet fastsatte på denne bakgrunn en forskriftsbestemmelse om overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.

Ordningen er ment å gi større fleksibilitet til den enkelte fisker. Fartøy som omfattes av ordningen får overført inntil 10 prosent av årets disponible torskekvote fra utgangen av 2020 til 2021. Det er ikke nødvendig å sende inn søknad eller melde fra for å få overført gjenstående kvote. For de som faller inn under ordningen vil salgslagene automatisk overføre gjenstående kvote av torsk til 2021.

For at Fiskeridirektoratet skal kunne foreta endelig avregning av kvotefleksibilitet på gruppe- og totalkvotenivå, samt ta høyde for kvantumet av torskekvote på fartøynivå som skal overføres fra 2020 etter ordningen for kvoteføring, må endelige fangsttall være registrert. Fiskeridirektoratet har bedt om tilbakemelding fra salgslagene innen 26. januar 2021. Fiskeridirektoratet vil deretter så snart det lar seg gjøre tildele endelige torskekvoter for 2021.

Det overførte kvantumet på fartøynivå vil ikke fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet. For å få informasjon vedrørende overført kvantum må fiskere henvende seg til sitt salgslag.

Adgangen til å overføre torskekvote gjelder for fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe uten overregulering. Muligheten for å overføre torskekvote i lukket gruppe omfatter dermed følgende fartøy:

  • Fartøy med hjemmelslengde på eller over 11 meter
  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde på eller over 15 meter
  • Fartøy som har deltatt i et samfiskelag hvor det aktive fartøyet har største lengde på eller over 15 meter.

Fartøy som deltar i samfiskelag hvor det aktive fartøyet har største lengde på eller over 15 meter omfattes av ordningen fordi det passive fartøyet mister all overregulering og får redusert kvoten som om det tilhørte lengdegruppen til det aktive fartøyet, etter § 29 bokstav f i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020.

Adgangen til å overføre inntil 10 prosent ufisket kvantum til 2021 er betinget av at det er registrert fangst på fartøyet i 2020.

Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved utgangen av 2020, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2020. Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for leiefartøy og nybygg.

Dette innebærer at fartøy som har mottatt torskekvote i 2020 gjennom slumpfiskeordningen får denne medregnet som en del av beregningsgrunnlaget ved utregningen av hvor stort kvantum som kan overføres til 2021. For fartøy som har gitt fra seg torskekvote gjennom slumpfiskeordningen vil avgitt kvote bli trukket fra i beregningsgrunnlaget.

Fartøy som vil gi fra seg kvote gjennom slumpfiskordningen i 2021 må på vanlig måte ha fisket minst 30 % av kvoten før ordningen kan benyttes. Fangst landet på overført kvote fra 2020 skal imidlertid ikke regnes med ved vurderingen av om dette kravet er oppfylt.

Overføring av torskekvote til neste år (pressemelding fra NFD)

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020

Oppdatert: 21.01.2021