Krav om elektronisk signering av landings- og sluttsedler

Fiskeridirektoratet minner om krav til innføring av elektronisk signatur fra 1. desember 2020.

Fra og med 1. desember skal alle sedler undertegnes elektronisk via ny signerings-app på mobil eller nettbrett. Signering med penn vil fra denne dato ikke lenger være mulig uten dispensasjon fra salgslaget.

Kravet om elektronisk signatur ble tatt inn i forskrift om landings- og sluttseddel (Lovdata) (landingsforskriften) 27. februar 2020 med ikrafttredelse 1. mars 2020. Det ble samtidig gitt en innfasingsperiode ut november 2020.

Kravet om elektronisk signatur er hjemlet i landingsforskriften § 8a. Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om elektronisk signatur når det er særlige grunner til dette.

Den elektroniske signaturløsningen er utviklet av Catch Certificate og godkjent av Fiskeridirektoratet. Samme elektroniske signaturløsning brukes av alle salgslag, og kan derfor brukes på tvers av salgslagene.

For nærmere informasjon om oppretting av signeringsbruker, ta kontakt med salgslaget.

Oppdatert: 11.11.2020