Innspill til høring av kystnære fiskeridata for Vesterålen og Lødingen

Vi har oversendt de kartlagte fiskeridataene på høring til lokale fiskarlag og ønsker innspill fra fiskere som bruker sjøområdene Vesterålen og Lødingen.

Vi oppfordrer fiskere som bruker sjøområdene til å gå nøye gjennom registreringene og komme med innspill under høringsperioden, dette uavhengig av om de er organisert i fiskarlag eller ikke.

Frist for innspill i høringsperioden er fra dags dato og fram til 01. desember.

Høringsdokumenter

Vi ønsker innspill på dataene som ligger under temalag «Nye registreringer 2020», med undertema «Vesterålen gyteområder», «Vesterålen oppvekst beiteområder», «Vesterålen passive redskap», «Vesterålen aktive redskap» og «Vesterålen låssetting».

Se detaljert kart over områdene her.

Vi ber om at det deles opplysninger dersom det er noe som mangler eller ikke er korrekt, både med tanke på form og størrelse på fiskeplassene, art og fangstperiode, antall brukere/fiskefartøy, samt redskapstyper som er registrert. Det er svært viktig at vi nå oppnår best mulig kunnskap om fiskeriinteressene i området.

Hvordan gi innspill?

Innspill til høringen kan gis digitalt eller ved bruk av tegneverktøy i Yggdrasil.

Digitale innspill tegnes rett i kartet i Fiskeridirektoratets kartverktøy. For å kunne gjøre dette må en først opprette en bruker på Yggdrasil. Dette er gratis, og gjøres ved å registrere ny bruker. 

Registrer bruker i Yggdrasil.

Du finner video for hvordan tegne i kartet her.

For dere som gir innspill ved å bruke tegneverktøy i Yggdrasil foreslår vi følgende: Hvis alle brukere navngir tegningen «999-fornavn etternavn på innmelder-rolle-kort forklaring til tegning», kan vi hente ut alle innspill i etterkant fra kartverktøy. Det er kun kartadministrator i Fiskeridirektoratet som vil kunne se tegningene som legges inn.

Eksempel: Lag et område med tegneverktøy, under navn på tegning skriv:

«999-Ola Nordmann-fisker i Bø-område med løpenummer 9 bør utvides med dette området» 

Annet alternativ:Dersom det er noen som av ulike grunner ikke ønsker å bruke det digitale tegneverktøyet kan man også bruke kartene som ligger vedlagt som PDF-filer til å skrive ut og tegne på. Da kan man ta bilde av, eller skanne inntegningene. Husk å referere til nummeret på registreringen. Skriv også om registreringen gjelder aktive eller passive fiskeredskaper, hvilken art, periode etc.

Innspill kan sendes til Mira Aasjord eller Silje Svendsen.

Bakgrunn for høring

Fiskeridirektoratet region Nordland gjennomførte i månedsskiftet september-oktober i år intervjuer med fiskere som utøver næringsvirksomhet i Vesterålen og Lødingen. Bakgrunnen for at det ble besluttet å ta en ny kartlegging/oppdatering av fiskeridataene er at det i sjøarealet forelå fiskeridata av noe eldre dato, samt at fiskere i området mente at registreringene var mangelfulle for enkelte områder. Nordland Fylkes Fiskarlag sendte på vegne av lokale fiskarlag i Vesterålen allerede våren 2019 et brev der de anmodet oss til å gjennomføre en ny kartlegging av kystnære fiskeridata.

Det pågår nå en prosess med å utarbeide en interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, der kommunene Andøy, Øksnes, Bø, Sortland, Hadsel og Lødingen er med. For å belyse og ivareta fiskerinæringas interesser, og for at en ved det videre arbeidet med planen og ved konsekvensutredning har et best mulig kunnskapsgrunnlag om fiskerinæringas bruk av sjøarealene innenfor planområdet, fikk kartleggingen høy prioritet hos Fiskeridirektoratet region Nordland.

Oppdatert: 05.11.2020