Forslag til regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2021 er sendt på høring

Vi har sendt regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2021 er sendt på høring.

Forslag til forskrift

Under henvisning til ovennevnte ber vi om uttalelse til følgende forslag til forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2021:

Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2021 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet ……2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 36 og § 47.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder fangst av sel i Vesterisen og Østisen.

Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

Med Østisen forstås områdene øst for 20 grader øst i Russlands økonomiske sone.

§ 2 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive selfangst i Vesterisen og Østisen i 2021.

§ 3 Totalkvoter

Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å fange sel fange inntil 11 548 grønlandssel i Vesterisen og 7000 grønlandssel i Østisen.

§ 4 Definisjoner

Med selunge forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne. En unge av grønlandssel anses som diende før 10. april.

§ 5 Fangstforbud

Det er forbudt å drive fangst av diende unger av grønlandssel i Vesterisen og Østisen.

Det er forbudt å drive fangst av hunner i kastelegrene i Vesterisen og Østisen. Vår referanse: 20/17909 Side: 5/7

§ 6 Fangstperiode

Det er forbudt å drive fangst av grønlandssel i Vesterisen før 10. april. Fra 1. april er det likevel tillatt å drive fangst av ett år og eldre grønlandssel, forutsatt at fangsten foregår utenom kastelegrene.

Fangst i Vesterisen må avsluttes 30. juni.

Det kan drives fangst i Russlands økonomiske sone fra og med 1. mars til og med 31. mai.

§ 7 Rapportering

Uten hinder av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 2, skal fartøy som deltar i selfangst føre papirdagbok utstedt av Fiskeridirektoratet.

§ 8 Kontroll og observasjon

Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst kan pålegges å ha inspektør om bord under fangsten.

Fartøy som får tillatelse til å delta i fangst kan pålegges å ha observatør om bord under fangsten.

§ 9 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

§ 10 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65.

§ 11 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2021. -------- Vår referanse: 20/17909 Side: 6/7

Høringsfrist: 25. januar 2021

Oppdatert: 20.11.2020