Fiske i britiske farvann i 2021

Storbritannia trer ut av EU 31. desember 2020. Dette vil ha betydning for norske fiskere som har planer om å fiske i britisk sone i 2021, blant annet knyttet til diverse praktiske forhold som tillatelser (lisens) til å fiske i britisk sone og elektronisk rapportering.

Kvoter for norske fartøy og adgang til å fiske i britisk sone vil også bli påvirket av Storbritannias uttreden av EU.

Fiskeridirektoratet vil derfor gjøre rede for status i forberedelsene for at de praktiske forholdene som er nevnt ovenfor skal kunne gå problemfritt.

Avtaler mellom norske og britiske myndigheter

Hvilke fiskemuligheter norske fartøy får i britisk sone vil bli en del av forhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia, samt bilaterale forhandlinger mellom Norge og Storbritannia. Disse forhandlingene har ikke startet og det er ikke mulig å forutsi utfallet.

Norske og britiske myndigheter har imidlertid begynt å utarbeide avtaler om diverse praktiske forhold for å legge til rette for at landenes fartøy kan fiske i hverandres soner i 2021, under forutsetning at det blir oppnådd enighet om kvoter og soneadgang.

Som kjent gjorde norske myndigheter lignende forberedelser i fjor i tilfelle såkalt ‘hard brexit’. Norge og Storbritannia ble enige om en avtale den 30. september 2019. Denne enigheten gjaldt imidlertid kun for 2019.

Norske og britiske myndigheter har startet arbeidet med å lage ordninger som er basert på  avtalen fra september i fjor. Til tross for at det ennå ikke foreligger en formell avtale, vil Fiskeridirektoratet informere om innholdet i ordningene slik status er i per i dag. I og med at alle norske fartøy må ha lisens for å fiske i britisk farvann vil Fiskeridirektoratet åpne opp for lisenssøknader for 2021.

Vi presiserer at en formell avtale mellom Norge og Storbritannia er forutsetning for at norske fartøy skal kunne fiske i britisk sone.

Søknad om lisens

Som nevnt blir det en del endringer fra det systemet som i dag gjelder mellom Norge og EU.

Alle fartøy, inkludert fartøy under 200 BT, må søke om lisens for å kunne operere i britisk farvann i 2021.

Alle norske fartøy som planlegger å fiske i britisk sone (UK-sonen) må ha lisens fra britiske myndigheter.

Det stilles krav til at alle fartøy som søker om lisens har IMO – nummer.

Lisenssøknad må sendes til Fiskeridirektoratet. Søknadsskjema for å søke om lisens for å fiske i UK-sonen.

Søknadsfrist: Fartøy som planlegger å fiske i britisk sone fra 1. januar 2021 må sende lisenssøknad senest 5. desember.

Direktoratet vil videresende søknader til relevant myndighet i Storbritannia, som er United Kingdom Single Issuing Authority (UKSIA).

Lisenssøknader som blir sendt etter 5. desember behandles av UKSIA i 2021. Fiskeridirektoratet har ikke kunnskap om når slike søknader blir behandlet.

Lisensdokument

UKSIA vil 31. desember 2020, kl. 23:00 sende et lisensdokument til eiere av hvert enkelt fartøy som innvilges lisens. Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til den e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Dersom lisenssøknaden avslås vil UKSIA oppgi årsaken til dette.

Norske fartøy må ha tilgang til lisensdokumentet om bord. Elektronisk versjon av e-posten vil bli akseptert.

ERS og VMS

Arbeidet med å utarbeide bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia om utveksling av posisjonsdata (VMS) og fangst- og aktivitetsdata (ERS) nærmer seg sluttfasen. Avtalene vil legge til rette for at fangst- og aktivitetsdata fra norske fartøy som opererer i britisk farvann automatisk utveksles med Storbritannia.

I samsvar med ERS-avtalen med Storbritannia vil det opprettes en ny sone (GBR), som fartøyene må ta høyde for når de fisker i britisk sone. Ut over dette vil den nye avtalen i all hovedsak samsvare med avtalen som i dag gjelder mellom Norge og EU.

Oppdatert programvare

For øvrig minner direktoratet om at leverandørene av ERS-software har oppdatert ERS-programvare. Aktuelle fartøy må kontakte sin ERS-leverandør (Dualog, IFisk eller Trackwell) for installasjon av oppdatert programvare.

Dersom programvaren ikke oppdateres vil ikke fartøyet ha adgang til å fiske i britisk farvann etter 31. desember 2020.

Fangstsertifikater

Storbritannia vil kreve egne fangstsertifikater ved import av fisk. Disse sertifikatene vil bli utstedt gjennom portalen Catchcertificate.no, på tilsvarende måte som sertifikatene til EU.

Informasjon om tilgang til fiske i britiske farvann vil bli oppdatert når relevante nyheter foreligger.

Oppdatert: 20.11.2020