Overføring av torskekvote fra 2020 til 2021

Forskriftsbestemmelsen om ordning for overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021 er nå fastsatt.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i sommer å innføre en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021 for å bidra til å redusere problemer i markedene etter koronautbruddet. Ordningen er ment å gi større fleksibilitet til den enkelte fisker. Fartøy som omfattes av ordningen får overført inntil 10 prosent av gjenstående torskekvote fra utgangen av 2020 til 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at adgangen til å overføre torskekvote gjelder for fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe uten overregulering. Muligheten for å overføre torskekvote i lukket gruppe omfatter dermed følgende fartøy:

  • Fartøy med hjemmelslengde på eller over 11 meter
  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde på eller over 15 meter
  • Fartøy som har deltatt i et samfiskelag hvor det aktive fartøyet har største lengde på eller over 15 meter.

Fartøy som deltar i samfiskelag hvor det aktive fartøyet har største lengde på eller over 15 meter omfattes av ordningen fordi det passive fartøyet mister all overregulering og får redusert kvoten som om det tilhørte lengdegruppen til det aktive fartøyet, etter § 29 bokstav f i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020.

Adgangen til å overføre inntil 10 prosent ufisket kvantum til 2021 er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i inneværende år.

Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved utgangen av 2020, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2020. Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for leiefartøy og nybygg.

Fangst landet på overført kvote fra 2020 skal ikke regnes med ved vurderingen av om vilkårene for overføring av kvote i 2021 mellom fartøy i medhold av slumpfiskeordningen eller lignende ordninger er oppfylt.

Pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021

Oppdatert: 15.09.2020