Lønnsom tobis-sesong

Årets tobissesong har vært fantastisk. Norske fartøy har levert tobis til mel- og oljeproduksjon til en førstehåndsverdi som overstiger 870 millioner kroner.

Fiskeridirektoratet har samtidig registrert at det er landet store mengder bifangst av hyse i løpet av sesongen til oppmaling. Dette i strid med det gjeldende oppmalingsforbudet på hyse (Lovdata).

Det er forbudt å fiske eller lande torsk, hyse, sei og kystbrisling til oppmaling (herunder til matmel og til fiske- og dyrefôr). Bakgrunnen for bestemmelsen er et ønske om at disse artene kun skal fiskes til humant konsum fordi dette er mest samfunnsnytte måten å utnytte disse ressursene.

Når Fiskeridirektoratets regioner ser et så stort omfang hyse tatt som bifangst og levert i strid med gjeldende regelverk må Fiskeridirektoratet foreta administrativ inndragning av verdien av den delen av fangsten som er levert ulovlig. Dette gjør vi for å sikre at oppmalingsforbudet fortsatt skal ha legitimitet og for å ivareta hensynene som ligger til grunn for forbudet.

Fiskeridirektoratet sender derfor i disse dager ut forhåndsvarsel om administrativ inndragning til fartøy som i løpet av tobissesongen har levert hyse til oppmaling. Dette er et signal om at næringen må ta ansvar og iverksette tiltak for å unngå denne type bifangst eller håndtere fangsten annerledes om bord og ved levering.

Oppdatert: 02.09.2020