Deltakerforskriften for 2021 er sendt på høring

Fiskeridirektoratet legger opp til at forskriften vil bli fastsatt i medhold av någjeldende § 21 i deltakerloven. Vi legger til grunn at Nærings- og Fiskeridepartementet på et senere tidspunkt vil komme tilbake at regjeringen i Prop. 137 L (2019-2020) har foreslått å endre deltakerloven § 21.

Høringen her omfatter følgende tema: 

  1. Vurdering av opphevelse av krav om at høvedsmann må være registrert i fiskermanntallet
  2. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk
  3. Endring i krav om at leveringsavtale i fisket etter leppefisk må være sendt inn til Fiskeridirektoratet før fisket starter
  4. Vurdering av kravet om at fartøyeier må stå om bord under fiske i åpen gruppe etter sei sør for 62 grader nord med konvensjonelle redskaper
  5. Vurdering av begrensninger for fartøy over 15 meter i åpen gruppe som fisker etter torsk og sei i Nordsjøen og Skagerrak
  6. Oppfølging av politiske vedtak vedrørende kongekrabbe
  7. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område
  8. Justering av ordlyden i krav om at fartøyeier må være registrert i fiskermanntallet i et bestemt geografisk område
  9. Presisering av egnetkravet i fisket etter makrell

Høringsfristen er fredag 23. oktober 2020.

Oppdatert: 10.09.2020