Overvåking av rekebestandene i Barentshavet

Den 8. – 29. juni gjennomførte Fiskeridirektoratets sjøtjeneste forsommerens reketokt i Barentshavet.

Fiskeridirektoratets formål med toktet var å overvåke reketrålfeltene i Barentshavet og rundt Svalbard. Vi har helt siden nittitallet gjennomført denne type tokt to ganger årlig.

Stengte områder

Krossfjorden og Kongsfjorden nord av Ny-Ålesund ble stengt for tråling etter reke ettersom det var mye småreke i halene. I tillegg ble Forlandssundet og Karlskronadjupet stengt da fangstene var dårlige og raten av undermålsreke høy.

På grunn av mye is kunne vi ikke gjennomføre trålhal lenger nord enn Ny-Ålesund, og andre halvdel av toktet ble derfor lagt til Hopendjupet. Reketrålaktiviteten var høy med 10 andre reketrålere i området og det var store konsentrasjoner av reke. Fiskeridirektoratet samlet inn mye data og det ble gjennomførte hele 35 trålhal på Hopendjupet.

 Registrering av reker og fisk under minstemål

Under toktene registrerer Fiskeridirektoratet forekomster av reker under minstemål og yngel hos blåkveite, torsk, hyse og uer. Hvis andelen yngel er for høy kan det medføre at trålefeltene blir stengt, og holdes stengt frem til det foreligger nye prøvehval som påviser at ratene av yngel er under terskelverdiene som er satt for hver respektive art. På den måten sørger vi for å ta vare på fiskeribestandene, slik at flest mulig individer kan formerte seg før de blir fisket.

 I tillegg har vi registrert bifangst av andre arter. Ved å registrere ikke kommersielt utnyttbare arter, samler vi inn data som gjør oss i stand til å ikke bare overvåke de økonomisk interessante artene, men også kunne si mer om økosystemet som helhet. Dette er i tråd med havressursloven mål om å ha en økosystembasert fiskeriforvaltning.

Oppdatert: 08.07.2020